Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Aukar satsane for tilskot til utleigebustader frå nyttår

Dei aller fleste kommunar kan sjå fram til høgare tilskot frå Husbanken i 2019 når dei investerer i utleigebustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden.

– Frå 1. januar aukar regjeringa tilskotet til utleigebustader slik at kommunane kan halde fram innsatsen for at alle skal kunne bo trygt og godt, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fleire kommunar vil få auka tilskot frå Husbanken
Husbanken bereknar tilskotet per kvadratmeter, og kommunane er delt inn i geografiske grupper slik at storleiken på tilskotet reflekterer dei lokale bustadprisane. Kommunal- og moderniseringsdepartementet justerer desse sonene frå 1. januar.

– Vi har lytta til tilbakemeldingane frå kommunar som meiner dei har vore i feil tilskotssone og har fordelt alle kommunane på nytt. I tillegg aukar vi talet på soner frå fem til seks, seier Mæland. 

Endringane fører til at 54 kommunar rykkjer høgare opp på tabellen, som tyder at dei får meir i tilskot. Nokre få kommunar vil derimot få eit lågare tilskot. Det handlar ikkje om at bustadprisane fell i desse områda, men at dei no ligg riktigare samanlikna med dei andre kommunane.

Til dømes vil Alta få ein kvadratmetersats på 8 200 kroner, mot tidlegare 6000 kroner. Og Frogn vil få ein kvadratmeterpris på 11 200 kroner, mot tidlegare 10 500 kroner.

– Regjeringa er oppteken av å fordele tilskotet så jamt og rettferdig som mogleg. Med desse endringane vil fleire kommunar vere betre skodd for å gje vanskelegstilte ei trygg og god bustad, seier Mæland.

Rekordinvesteringar i utleigebustadar dei siste åra
Etterspurnaden etter tilskot har gått ned i år, og Husbanken får ikkje brukt opp heile potten. Departementet trur det har samanheng med det høge investeringsnivået i 2015-2016.

– Kommunane har investert rekordmykje i utleigebustadar med støtte frå staten dei seinaste åra. Under og etter flyktningkrisa i 2015 dobla regjeringa ramma for tilskotet, seier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsministeren prioriterer stadig tilskotet høgt. I 2019 kan Husbanken gje tilskot til om lag 1 560 bustader.

– Sjølv om dei fleste bur godt i Noreg, gjeld ikkje dette alle. Det finns om lag 170 000 vanskelegstilte på bustadmarknaden. Regjeringa arbeider målretta for at fleire skal få riktig hjelp til riktig tid. Auken i dette tilskotet vil vere attraktivt for dei kommunane som treng fleire bustader til vanskelegstilte, seier Mæland.

Saken er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine hjemmesider.

Husbanken kommer til Boliger for fremtiden 2019

På konferansen kan du lære mer om Husbankens tilskuddsordninger. Klikk her eller på bildet under for å se hele programmet til konferansen.

BFF19.png

Tips en venn Skriv ut