MOVAR IKS

Bygger nytt avløpsrenseanlegg i Råde

IMG_0330 - stort

Nåværende Hestevold renseanlegg skal settes ut av drift og rives. Nytt avløpsrenseanlegg bygges for å sikre effektiv drift, behandling av avløpsvann fra en økende befolkning og overholdelse av nye rensekrav.

Det nye renseanlegget vil stå ferdig i 2011 og fremstå som et moderne, energieffektivt og fullautomatisert anlegg.

Av Johnny Sundby og Kaj-Werner Grimen,MOVAR, IKS

 
Hestevold renseanlegg ligger utenfor Saltnes i Råde kommune og behandler i dag avløpsvann fra ca 6100 personer. Anlegget ble ført opp av Råde kommune i 1977 og er i dag gammelt og utdatert på flere områder.

MOVAR IKS, som overtok eierskap og drift av anlegget i 2003, har besluttet at anlegget må utbedres for å sikre effektiv drift, behandling av avløpsvann fra en økende befolkning og overholdelse av nye rensekrav.

Overføring eller rehabilitering

 Prosjektet startet med en vurdering av hvorvidt man skulle legge ned Hestevold RA, og i stedet pumpe avløpsvannet via en overføringsledning til Fuglevik renseanlegg. Dette anlegget ligger i Rygge kommune ca 20 km lengre nord, og er det største av MOVAR IKS’ tre avløpsrenseanlegg. Forutsatt at overpumping ikke hadde vesentlige investeringer på Fuglevik RA, ville dette gitt god økonomi. Den økte avløpsmengden fra Hestevold RA ville da bare påvirket variable kostnader på Fuglevik RA.

Det var imidlertid utfordrende å finne en egnet trasè for ledningsanlegget mellom renseanleggene, og verken Råde eller Rygge kommune så behov for å etablere avløpsnett i det aktuelle området.

 Det ble vurdert å legge ledningsanlegget som sjøledning. Sjøalternativet ble raskt skrinnlagt, da man ble pålagt å grave ned avløpsledningen minimum 75 cm under havbunnen. Hvorvidt man kunne komme til å støte på fjell i denne traseen var også uklart, og ville i tilfelle medføre sprengningsarbeider og uante kostnader. Sjøfartsmuseet krevde i tillegg arkeologiske undersøkelser langs hele traseen, noe som også ville være sterkt fordyrende. I forbindelse med vurdering av landalternativet møtte man også på utfordringer med hensyn på verneinteresser, men etter hvert kom man frem til et aktuelt alternativ med en forventet kostnad på 45 millioner kroner.

Det ble også gjennomført en kapasitetsvurdering for Fuglevik RA. Denne viste at man hadde for liten kapasitet i slambehandlingen til å overføre de aktuelle mengdene fra Hestevold. Fuglevik RA var også i en prosess hvor man skulle få ny utslippstillatelse i tråd med avløpsdelen i forurensningsforskriften. Man så raskt at overføringen av avløpsvannet fra Hestevold RA ville medføre en vesentlig endring for Fuglevik RA, og dermed utløse krav om sekundærrensning/biologisk rensning ved anlegget. Siden Fylkesmannen vurderer resipienten som sterk med hensyn på organisk stoff og at anlegget presterer tett inn på sekundærrensekravet, ønsket MOVAR IKS å utsette denne investeringen til anlegget har nådd sin økonomiske levetid i 2020. Det ble derfor besluttet å rehabilitere Hestevold RA, fremfor å gjøre store investeringer ved Fuglevik RA.

 I forbindelse med forprosjektet for rehabilitering av Hestevold renseanlegg viste det seg imidlertid at tilstanden på anlegget var dårligere enn først antatt, og at det var lite tilrettelagt for utvidelse. Man begynte derfor parallelt å vurdere bygging av nytt anlegg. Fordelene med å bygge nytt er blant annet at det vil gi en større økonomisk forutsigbarhet, lavere driftskostnader og lengre levetid. I tillegg vil man slippe krevende provisorisk drift av anlegget mens man rehabiliterer. Dermed reduseres også sannsynligheten for økte utslipp under arbeidet. Når det nye renseanlegget er ferdig har man fremdeles mulighet å rense ved hjelp av det gamle anlegget. Dette vil kunne gi store fordeler i forhold til innkjøringen av det nye anlegget. Disse fordelene gjorde at man besluttet å føre opp nytt renseanlegg ved siden av dagens anlegg.

 Anleggets utseende

I den videre planleggingen måtte man ta nye hensyn. Plasseringen av det nye anlegget er nemlig enda nærmere et naturvernområde enn det gamle. Anlegget ligger også blant flere gårdsbruk i landlige omgivelser. For å få det til å passe best mulig inn i omgivelsene ble det spesielt viktig å ta hensyn til den arkitekturiske utformingen av anlegget.

Fremdrift og kostnader

Bygging av nytt Hestevold renseanlegg startet i september 2009 og vil etter planen stå ferdig april 2011. Anlegget er prosjektert av COWI AS og tegnet av SG Arkitekter. Prosjektleder Hans Wold i MOVAR IKS er ansvarlig for prosjektet, mens Ing. Egil Halvorsen er prosjektets byggeleder. Av inngåtte avtaler nevnes NCC Construction AS som er tildelt kontrakten for byggearbeider, mens Purac Ab (en del av Läckeby Water Group) er tildelt kontrakter for maskinleveranser.

Prosjektet har en opprinnelig budsjettramme på 65,5 millioner kroner. På grunn av finanskrisen forventes det imidlertid at den endelige prislappen for anlegget blir noe mindre enn først antatt.

Det nye renseanlegget vil fremstå som et moderne, energieffektivt og fullautomatisert anlegg. Det vil, som i dag, driftes fra Fuglevik renseanlegg, men med en personell som jevnlig er til stede for tilsyn, vedlikehold og prøvetaking.

Det nye anlegget vil, i likhet med det gamle, bli et mekanisk-kjemisk renseanlegg og rensekravet er satt til 90 % fosforreduksjon. Det er tatt høyde for en befolkningsvekst i Råde kommune opp mot 9900 personekvivalenter og en tilført avløpsmengde på 350 m3 per time. Oppvarming av anlegget vil blant annet skje med varmepumpe som bruker det rensede avløpsvannet som varmekilde.

I prosjektet er det også tatt med en videregående slambehandling. Slam fra anlegget som i dag langtidslagres vil i fremtiden bli hygienisert og stabilisert vha kalk, den såkalte ORSA-metoden. Dette vil gi et lett omsettelig slamprodukt med høyt kalkinnhold som vil være med på å sikre tilbakeføring av viktige næringsstoffer til jordbruket.

 

Artikkelen er i sin helhet  publisert i Kommunalteknikk nr. 11-2009.

Tips en venn Skriv ut