Satsing på kart og geodata

Kart 1

Bodø kommune har satset mye på kart og geodata de siste årene – spesielt GAB-registeret, eiendomskartet og arealplanene har gjennomgått en omfattende kvalitetsheving. Tilgjengeligheten til dataene for publikum og næringslivet er gjort enkel gjennom kart på internett.

Av Finn Ørnes, geodatasjef, Bodø kommune

 Ved innføringen av KommuneGAB i 2002 startet et stort kvalitetshevingsprosjekt av GAB-registeret. Dette gjorde det også mulig å bruke GAB som kjerneregister som flere andre datasystemer kan koble seg til. Dette har ført til at data overføres elektronisk og at mye punchearbeid er blitt borte. Koblingen mellom Komtek og KommuneGAB har blant annet effektivisert håndteringen av eiendomsskatt og avgiftsinnkreving.

 

I forbindelse med nytaksering knyttet til eiendomsskatten ble det bestemt at bygningsdelen i GAB skulle brukes som grunnlag for takstene. Det ble derfor satt i gang et stort arbeid for å få inn alle bygg og areal i registeret. Hele bygge- og delingssaksarkivet ble skannet og de digitale tegningene ble tatt inn i et eget program for å beregne areal. To viktige biprodukter ble derfor et resultat av nytakseringen, fulldigitalt arkiv og en fullstendig B-del i GAB.

 

Det digitale eiendomskartet (DEK) er også gjennomgått for å få inn alle målebrev og skylddelinger – over 95 prosent av alle eiendommer er nå inne. Dataene er blitt så bra at vi har lagt dette kartet ut på internett. Ved økt bruk av kartet regner vi også med å få tilbakemeldinger fra publikum på feil som ennå finnes i kartet.

 

Prosjektet for digitalisering av plandata er nå inne i sluttfasen. Vi har rundt 600 planer som nå er digitalisert og gjort tilgjengelig på internett. Vi har brukt to ulike måter å visualisere planene på. Eldre planer er skannet, georeferert og lagt inn sammen med et fulldigitalt planomriss. Planer vedtatt etter 2001 er fulldigitalisert. Ved å klikke på planen i kartet får man også opp tilknyttede vedtak og bestemmelser.

Kart 2

Bodø er en kommune hvor det er stor aktivitet innenfor bygg og anlegg. Vi har derfor stor fokus på vedlikehold av kartdataene. Hvert tredje år foretas en ajourføring på grunnlag av flyfotografering. Ellers legges både godkjente og innmålte bygninger inn fortløpende. Kommunen har svært god dekning med ortofoto, for hele kommunen fra 2004 og for byområdene fra 2006.

 

Bodø kommune tok overgangen fra det lokale datumet Bodø lokal til EUREF89 i 2007. Dette sammen med renoverte data for GAB og DEK gjør at vi nå er klar for konvertering til det nye matrikkelsystemet - planlagt konvertering i juni i år.

 

På oppmålingssiden har vi en svært god kapasitet på GPS-måling. Vi har tre faste basestasjoner som gjør det raskt og enkelt å måle med GPS. Utbyggingen av c-pos i Nordland skal skje nå i vår. Dette vil rasjonalisere all GPS-basert oppmåling og vi kan rigge ned de tre faste lokale basene våre.

 

Vi har et godt samarbeid med våre leverandører på programvare knyttet til geodata. Dette gjelder Norkart, Geoservice og Geomatikk.

Kt 4-08

Tips en venn Skriv ut