Leif Harald Pedersen. Foto: Per Morten Mikkelsen

Leif Harald Pedersen. Foto: Per Morten Mikkelsen

Tromsø kommune / Kommunevegdagene

Tiltak som sikrer god og effektiv drift av vegnettet sommer og vinter

Vegdrift i bysentra og boligområder har sin største utfordring i at aktiviteten foregår parallelt med at samfunnet ellers skal fungere, og alle forventer god frem-kommelighet, alltid. Skilting, omkjøringsalternativer og sperring av veg, er ikke mulig på samme måte som ved mer stasjonære arbeider.

Byline Leif Harald pedersen.png

Forutsetning for fremkommeligheten sikres for nye utbyggingsområder allerede gjennom planarbeidet der erfaringer fra drift vektlegges i større grad. Et viktig element i så måte er fokus på sidearealet som må være stort nok til å kunne deponere flere snøfall uten å måtte kjøre til andre deponi. Slike tiltak bør unngås mest mulig og er lite miljøvennlig ved at transport og utslipp øker. Etter hvert som tiden går dukker det ofte opp hindringer i form av byggverk for søp-pelbokser, igjenfylling av grøftearealer grunnet ekstra parkeringsplasser, murer, gjerder og liknende. Private innkjørsler med dekker av høy kvali-tet/kostnad trekkes ut over vegformålet til asfaltkant, og ved skader rettes erstatningskravet mot kommunen. 

Vegmyndighet og byggesak må gå sammen om kontinuerlig oppfølging som resulterer i pålegg om fjerning av «byggverk» slik at vegarealet kan bli benyttet som forutsatt. Dersom ulovlig bruk av vegarealet får utvikle seg, blir det fort et hinder i daglig drift med konsekvenser for bruker av vegen, eksempelvis myke trafikanter, kollektiv og blålysetatene.

Fortetting og kompakte boligløsninger betyr ofte mer utfordringer langs vegnettet. Da er det viktig å «tvinge» flest mulig til å etablere parkering på eget område kombinert med vedtak på soneparkering, i alle fall vinterstid. I noen områder må en bare akseptere parkering og da er det viktig med god dialog med beboere slik at de måker plass til kjøretøyet lengst mulig fra senterlinje etter hvert snøfall slik at innsnevring unngås lengst mulig. P-forbud på kortere enkeltstrekninger der en følger med hvor problemområ-dene endrer seg er også en løsning, men krever mer kontinuerlig planleg-ging og varierende skilting.

Tromso 2.png
Innesnødde biler i Tromsø. Foto: Odd Helge Vekve

Handelsstanden i sentrum som driver fra lokaler rettet mot vegen, er ofte opptatt av kundens mulighet å komme nærmest mulig med bil slik at de kan stikke innom for kortere besøk. P-forbud gjennom natten muliggjør effektiv både snørydding og sommerdrift. Utfordringen ligger i beboerparkering og andre som levner bilen over natt, eksempelvis kunder i hotell og restaurantbransjen. Dato-parkering kan i noen grad imøtekomme flere behov.
 
Varsling om planlagte større driftstiltak via SMS til grunneiere, bileiere evt. områder sparer kommunen for arbeid med å lete opp biler som fortsatt står parkert etter 24-timersfristen er ute. Det viser seg at kun skilting ikke er tilstrekkelig da mange ikke ser til kjøretøyet ila døgnet. Stadig økende bruk av sosiale medier kan være en god tilleggskanal for slik informasjon.
Tromso 3.png
Tromsø sett fra fjellheisen. Foto: Tromsø kommune

Oppsummert

 • Regulering – sikre tilstrekkelige arealer
 • Parkeringssoner kontra spesielt utsatte strekninger
 • Datoparkering
 • Fjerne all uønsket etablering i regu-lert vegareal,
 • Søppeldunker/containere
 • Postkassestativer
 • Gjerder, mur
 • Vinter – sommer
 • Bysentrum – boligområder
 • SMS Varsling på forhånd i definerte områder.
 • Bruke sosiale medier FB, Tweet
 • Oppfordring til variasjon, parker ulike steder
 • Måke bilen helt ut etter hvert snø-fall.

Tromsø kommune til Kommunevegdagene 2019. Early bird frem til 15. april

KVD meld deg på.png

Tips en venn Skriv ut