NKF bygg og eiendom

Tjenesteanalyse i eiendomsforvaltning

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

Hva er KOSTRA og tjenesteanalyse?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er en unik samling av data.
Brukt på den rette måten, er det en fantastisk god kilde til å kunne vurdere egen ressursbruk opp mot andre sammenlignbare kommuner, samt egen utvikling over flere år.
Alle dataene i KOSTRA publiseres av SSB, og er offentlig tilgjengelig for alle som ønsker det.
Statistikkene benyttes flittig av media og politikere, for å få informasjon om kommunenes ressursbruk og tjenester. Det er derfor essensielt at vi også tar i bruk dette unike materialet til å finne, og definere utviklingsmuligheter og potensialer i vår tjenesteproduksjon.

Rapporteringen av nøkkeltall for eiendomsforvaltning til KOSTRA bygger på NS-3454 (Livssykluskostnader for bygg), og omfatter alle formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner, administrasjonslokaler, kulturbygg og idrettsbygg).

Tjenesteanalyse er en felles mal for rapportering.

Rapporten gir en helhetlig beskrivelse av kommunens eiendomsforvaltning.
Den dokumenterer status for tjenesten og vurderer kommunens ressursinnsats, produktivitet og kvalitet.

Hvorfor skal vi utarbeide en tjenesteanalyse?

Formålet med tjenesteanalyserapporten er å gi politikere og rådmann informasjon og innsyn i hvordan forvaltning og drift gjennomføres.
Det vil gi dem et bedre grunnlag for utøvelse av sitt eierskap, samtidig som eventuelle feiltolkninger av nøkkeltall og misforståelser omkring utøvelse av tjenesten kan unngås eller minimeres.

Virkemiddel for forståelse av egen virksomhet

For eiendomsforvaltningen vil analysen være et viktig virkemiddel i arbeidet med å forstå egen virksomhet og forbedre kvalitet og ressursutnyttelse på forvaltning, drift og vedlikehold. Utarbeidelse av rapporten bør bli en årlig foreteelse, og innarbeides som en del av kommunens planprosess innen Eiendomsforvaltning. Et bærende element i tjenesteanalysen er tjenesteprofilen.

Den er en ensartet visuell fremstilling av de viktigste nøkkeltallene (grunnlag KS-modell).

I diagrammet for tjenesteprofilen er snitt for de kommunene man sammenligner seg med satt til 100 % for hvert nøkkeltall, og kommunens verdi er beregnet i prosent av det snittet.  Høyeste og laveste verdi for gruppen er også avmerket i diagrammet. 
 

Nøkkeltallene er inndelt i 5 områder:

  • Prioritering (økonomi)
  • Behov/Dekningsgrad
  • Produktivitet
  • Investering
  • Målt/Opplevd kvalitet

I tillegg utarbeides trendanalyser for å se på utvikling over tid.
Til sammen identifiserer disse potensialer på et overordnet nivå. Noe som igjen kan danne grunnlag for videre detaljanalyser og utvikling av eget tjenesteområde.

Hvordan skal vi gå frem for å kunne lage vår egen tjenesteanalyse og rapport?

Et kriterium for suksess er å samarbeide med andre kommuner i et nettverk, for å få en felles forståelse for viktigheten av korrekt rapportering til SSB- KOSTRA.

I tillegg er det viktig at gruppen består av deltakere fra både økonomi- og forvaltningsfunksjonene i kommunen. Ledelsen i de deltakende kommunene bør også ha vilje til å prioritere arbeidet. Kommunen kan samarbeide med de andre kommunene i sin egen nettverksgruppe hos NKF.
 

Bilde Unni Mogstad Simensen_700x558
Unni Mogstad Simensen

Søk bistand fra NKFs KOSTRA-sekretær: Unni Mogstad Simensen

Kontakt NKFs KOSTRA-sekretær og få en innføring i rapporterings- og analyseverktøyet.
Få også hjelp med datauthenting fra SSB og med utarbeidelse av tjenesteprofiler, trendanalyser, FDV-, areal-diagrammer og energiprofiler.
Ta kontakt med din NKF nettverksekretær, eller NKFs KOSTRA-sekretær for å få et forslag til, og et tilbud på opplegg tilpasset din nettverksgruppe.
Kostnaden for opplegget vil være en fastpris som deles på de deltakende kommunene.

Kontakt NKFs KOSTRA-rådgiver på e-post: unnimsimensen@gmail.com

Les mer om vårt kurstilbud på dette HER

Tips en venn Skriv ut