Vårrengjøring av gater og veger i Molde

Det kommunale vegnettet i Molde utgjør 206 kilometer kjøreveger. I vårrengjøringen skal tusen tonn strøsand fjernes. Den jobben gjøres med kommunens eget materiell og mannskap.

Av Jan O. Ulvund, virksomhetsleder Molde kommune, Molde bydrift

Det er Molde bydrift, veg og trafikk som har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Det kommunale vegnettet utgjør ca 206 kilometer veg totalt, medregnet gang- og sykkelveger. Fortau er da ikke medregnet.

I vårrengjøringen skal 120 kilometer med fast dekke, atten kilometer gang- og sykkelveger og en del fortau skal feies eller spyles. I tillegg har Molde kommune ansvar for vedlikehold av to kilometer riksveg og tretten kilometer fylkesveg i sentralområdet.

Det totale driftsbudsjettet for vegdriften er ni millioner kroner for inneværende år. I 2008 ble det brukt 0,6 millioner kroner til feiing og spyling på de kommunale vegene, samt på riks- og fylkesveger vom vi har driftsansvar for.  Alle arbeider med feiing og spyling har de siste årene vært utført med eget materiell og mannskap. Vi har egen feiebil og benytter ellers redskapsbærer med frontmontert spyleutstyr.

På grunn av mange fryse- og tineperioder, blir det generelt sett strødd mye. Denne vinteren har vi brukt ca 1200 tonn strøsand.

P4230017
Wille 855 redskapsbærer med spyleutstyr og etterslepende vanntank. . Foto: Jan O. Ulvund

Oppstart vårrengjøring

ormalt starter vårrengjøringen midt i april, og vår målsetting er at det aller meste skal være kjørt over og rengjort til 17. mai. Dette har vi stort sett klart de siste årene i og med at det har vært ”lette” snøvintre som har tillatt bruk av feiebilen også i ”normal vintertid”.

Vi praktiserer vinterfeiing når det er mulig, og får dermed fjernet mye strøsand før selve vårrengjøringa begynner.

Så langt i år har vi kjørt feiebilen både i januar, deler av februar og mars, med til sammen
ca 180 timer (pr. 10. mars).

Snøfall i mars og april kan forekomme, og faren for å måtte bruke strøsand er ikke over så tidlig på året. Dette til tross; ren luft er viktig, og av miljøhensyn mener vi det er riktig å starte med feiing og renhold når forholdene tillater det.

P1010876
Nils Helge Ness har hele 35 års tjeneste som sjåfør på kommunens feiebil. Om vinteren er han engasjert med snøbrøyting og strøing! . Foto: Jan O. Ulvund

Arbeidstid

I og med at forholdene de siste årene har tillatt en tidlig oppstart på vårrengjøringen, har vi bare i liten grad benyttet overtid. Feiing av hoved- og samleveger med stor trafikk, ved refuger, rundkjøringer m.v. må utføres på kveld/natt.

Når vårarbeidet har kommet sent i gang pga. lang vinter, har vi i noen grad benyttet innleid feiebil. Det er for øvrig et stramt leiemarked i området på grunn av få aktører.


Utstyr
I tillegg til feiebil fra 2003, benytter vi i vårrengjøringen en Wille 855 redskapsbærer med frontmontert spyleaggregat. Vårrengjøringen av fortau foregår ved at sand og støv spyles ut til rennestein og fjernes deretter av feiebilen.

Spylingen er tidkrevende fordi det må foretas hyppig vannfylling, men det gir et godt resultat.

Sentrum og hovedveger

I sentrumsområdet og på hoved- og samleveger med stor trafikk feier vi flere ganger i uka, året rundt, når værforholdene tillater det. I vårrengjøringen blir sentrumsområdet spesielt prioritert fordi det bedrer luftkvaliteten. I og med det feies hyppig i sentrum hele vinteren, kan innsatsen om våren raskt flyttes over til de forskjellige bydelene.

P1010874
Molde bydrift, veg og trafikk har ansvar for vårrengjøringen av vegnettet i byen. Foto: Jan O. Ulvund

Gang og sykkelveier

Gang- og sykkelvegnettet har prioritet så snart snøen smelter. Feiing av gangveger er tiltak som fotgjengere og syklister setter pris på. Arbeidet starter i de områder som har minst snø, og utvides til boligfelt i høyere og mer snørike områder etter hvert. Kommunen har boligfelt opp mot 250 meter over havet.


Boliggater
Feiing utføres så snart arbeidet i sentrum og på hovedvegnettet er ferdig. Arbeidet systematiseres ved at byen inndeles i felt. Da feies alt kommunalt vegnett i feltet.


Prioriteringer
Målsettingen er at vårrengjøringen skal være ferdig til 17. mai. Dersom værforholdene (lang vinter) ikke tillater dette, blir sentrumsområdet, hovedveger, vegnett rundt skoler og øvrige områder som er sentrale i feiringen av nasjonaldagen, prioritert. I tillegg prioriteres gang- og sykkelvegnettet samt fortau.

Artikkelen er også publisert i Kommunalteknikk nr. 4-2009

Tips en venn Skriv ut