Rune Aale-Hansen, adm. dir., Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Sindre Haarr

Rune Aale-Hansen, adm. dir., Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Grønt skifte? Da må avfallshåndteringen bli smartere

Norge har vedtatt ambisiøse klimamål. – Med tanke på oppmerksomheten som rettes mot klimatiltak, savner NKF større engasjement knyttet til avfallshåndtering. Det finnes gode løsninger, men gjenstår fortsatt en del på innovasjon, smartere samhandling og planlegging av infrastruktur for komplette renovasjonsløsninger, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF.

Stortinget har vedtatt ambisiøse klimamål for Norge. Dette innebærer tiltak på en rekke områder. Når det gjelder avfall jobbes det med tiltak for å bidra til økt gjenbruk, ombruk eller redusert bruk.

– Det er bred oppslutning om overordnede klimamål som myndighetene har satt. Som følge av dette har vi de siste årene sett økt forståelse for avfall som ressurs for eksempel til gjenbruk eller energigjenvinning. Det er gledelig, sierAale-Hansen: – Vi ser imidlertid behov for mer innovasjon, bedre samhandling og planlegging av infrastruktur for håndtering av avfall. Det er leit når bærekraftige og innovative renovasjonsløsninger hindres grunnet mangel på kunnskap, dårlig planlegging eller feiltolking av lovverk.

Dårlig planlegging fordyrer smarte løsninger

– Eksempelvis når nye boligområder skal bygges ut, bør man allerede i reguleringsarbeidet innarbeide avfallshåndtering som en del av infrastrukturen. Dette handler ikke lenger bare om adkomst for renovasjonsbiler, men underjordiske avfallsrør som en del av stamnettet som strøm, vann og avløp. Glemmer man dette blir det gjerne for dyrt å skulle innarbeide nedgravde løsninger i etterkant, forteller NKF-direktøren: – Andre eksempler vi har, er at utbygger nektes å etablere «avfallsbrønner» fordi det er for nær en vei og man er redd noen skal falle ned i brønnen. Dette er mangel på kunnskap om at moderne avfallsbrønner er lukkede og umulig å falle ned i.

Selv om færre har egen bil, forsvinner ikke søpla

– Det er et uttalt politisk mål at husholdningene, særlig i byene, i mindre grad skal eie egen bil. Det gir samtidig en utfordring når husholdningene skal kvitte seg med avfall utover ordinært husholdningsavfall. Gamle møbler, kjøleskap og TVer kastes jo med jevne mellomrom, sier Aale-Hansen: – Det normale har vært at husholdningene kjører dette til et avfallsanlegg. Når færre har egen bile blir det en utfordring å kvitte seg med slikt avfall. Fra tid til annen ser vi dessverre at dette bare settes fra seg på et fortau. Denne utviklingen må vi stoppe. Derfor bør vi fremover ser på behov for å planlegge for mer fleksibel håndtering av slikt avfall, både med tanke på tilrettelegging for minigjenbruksstasjoner, kildesorteringstorg eller kanskje også egne droppstasjoner i borettslag.

– Det finnes som sagt mange miljøvennlige og innovative renovasjonsløsninger. Det som er viktig er å planlegge godt og legge til rette for at løsningene kan tas i bruk.