Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Sindre Haarr

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Kommunestyrene må ikke søle bort koronakompensasjonen

I revidert statsbudsjett som ble lagt frem denne uka foreslås det 7,3 milliarder ekstra til kommunene. – Det er bra at kommunene får kompensert for ekstraordinære koronakostnader. Noe er øremerket karantenehotell og kollektivtrafikk, mens andre midler ikke er ikke øremerket. NKF ser behov for å oppfordre kommunestyrene til å skjerme grunnmuren i velferdssamfunnet. Fortsatt er det behov for midler til å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av kommunale bygg, veier og annen infrastruktur, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening. 

I revidert budsjett foreslås 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunene. Store deler er øremerket karantenehotell og kollektivtrafikk, mens store deler også foreslås i form av «innbyggertilskudd» og «skjønnsmidler».

– I respekt for lokalt selvstyre er det forståelig at midler gis uten øremerking. NKF har imidlertid behov for å minne om kommunestyrenes ansvar for å sikre forsvarlig drift og forvaltning av kommunale bygg, veier og annen infrastruktur, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF: – Vi vet at tilstanden på noen kommunale bygg lider av feil eller alvorlige mangler. Vi vet at det samme er tilfelle for enkelte kommunale veier og annen infrastruktur. Vår uro nå er at kommunestyrene velger å prioritere den «frie koronakompensasjonen» til formål som går på bekostning av grunnmuren i velferdssamfunnet. Det hjelper ikke med flere varme hender i sykehjemmene eller flere læreren i klasserommene, dersom inneklimaet er så dårlig at det går utover helsa. 

Ber om mer og målrettet samarbeid om klima og digitalisering i kommunalteknisk sektor 

– Igjen i revidert statsbudsjett vektlegger regjeringen satsing på bærekraftig utvikling og digitalisering i kommunene. Dette arbeidet er egentlig for viktig til at det bare kan håndteres på strategisk nivå. Tiden er overmoden for mer konkret innsats; og i denne sammenheng er det tekniske tjenestene sentrale, sier NKF-direktøren: – Det handler om materialvalg, energigjerrige løsninger, digital planlegging, bestilling, forvaltning og drift både av utbyggingsprosjekter og eksisterende infrastruktur. De strategiske målene har vært klare lenge. Nå er vi nødt til å jobbe mer målrettet med både gjennomføring og erfaringsutveksling. Her pågår mange spennende prosjekter i hele det kommunaltekniske Norge. NKF bidrar til kompetanseutvikling og kunnskapsdeling på en rekke områder, men vi ønsker sterkere samarbeid fra kommunaldepartementet på flere av disse områdene.