– På vegne av kommunene er jeg oppriktig bekymret for tilgang på nok og riktig kompetanse, til en lønn som kommunene kan ta seg råd til, forteller Kierulf til kommunalteknikk.no. Foto: Chris Caspersen

– På vegne av kommunene er jeg oppriktig bekymret for tilgang på nok og riktig kompetanse, til en lønn som kommunene kan ta seg råd til, forteller Kierulf til kommunalteknikk.no. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Oppriktig bekymret for tilgang på nok og riktig kompetanse

Norsk Kommunalteknisk Forening leverte fredag innspill til høringen til NOU 2022: 3 På tryggere grunn. Både nye plikter, kontroll og kompetanse er sentrale deler av høringssvaret. – Det har vært en lang prosess med åpne høringsmøter og god prosess blant foreningens tillitsvalgte. Nå gjenstår det å se hva som blir tatt til følge, forteller administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. 

NKF har gjennom høringsuttalelsen valgt å svare ut de punktene som vil få betydning for kommunene, og svaret på den 266 sider lange utredningen deles inn i tre områder: 

  • Kostnader og kapasitet 

  • Digitale løsninger 

  • Kunnskapsformidler og koordinator for å sikre helhet i regelverket 

Digitalt gjenbruk og NVEs rolle

I dag samles det inn store mengder geografiske data hos Kartverket. NKF mener at data som allerede finnes og som lager i tiden fremover må tilgjengeliggjøres for alle. 

– Det vil være hensiktsmessig at man, i tråd med Norge digitalt, har anledning til å gjenbruke geodata som samles inn av Kartverket i dag. NOU-en forslår også at man bør ha en felles database for alle gjennomførte utredninger, noe som er klok kunnskapsdeling, forklarer Kierulf. 

Det er per i dag ikke satt noen tydelige føringer for hvem som skal være kunnskapsleder innenfor kvikkleireområdet. – NKF mener i sitt høringssvar at det vil være naturlig at NVE får et utvidet mandat til å være kunnskapsformidler, koordinator og varslingsinstans for arbeidet dette området. Det vil kreve at mandatet til NVE utvides noe, sier NKF-direktøren. 

Kostnader og kapasitet

En del av NKFs bekymringer retter seg mot kommunenes kostnader knyttet til de tiltak som er skissert, og den kunnskapen disse tiltakene fordrer at kommunen har. 

– På vegne av kommunene er jeg oppriktig bekymret for tilgang på nok og riktig kompetanse, til en lønn som kommunene kan ta seg råd til, forteller Kierulf. 

NKF-direktøren forteller at kommunene må greie å beholde medarbeidere med viktig og riktig kompetanse for å løse utfordringene knyttet til naturefare (kvikkleire).  

– Å skaffe, beholde og utvikle kompetanse er allerede vanskelig i kommunesektoren. Dette kan bli et uløselig og gjentagende problem, spesielt for svært mange små distriktskommuner.   

Utredningsplikten kan også bli krevende for kommunen å ivareta. Mangel på kompetanse og ressurser, kombinert med hva som skal utredes bør presiseres tydeligere, mener NKF.  

Bedre kontroll og helhetlig perspektiv

Gjerdrumutvalget, som har utarbeidet NOU-en, legger frem et forslag til krav om kompetanse. – NKF ser det som positivt at utvalget ønsker at det skal stilles strengere, tydeligere og presise krav til kompetanse, forteller Kierulf. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser er også en sentral del av kommunenes oppgaver. NKF stiller seg bak forslaget om helhetlig ROS, slik at man kan se disse i sammenheng. Dog savner foreningen en presisering om hvem som skal gjennomføre ROS-analyser i dispensasjonssaker. 

– NOU-en er omfattende og dekker veldig mye, men vi ser at vei- og veiperspektivet mangler helt i utvalgets utredning. Vi mener at dette må inn for at man skal få et helhetlig bilde. 

Presisering av regelverk, tilsyn og ulovlighetsoppfølging

NOU-en legger opp til endringer i SAK. – Vi har påpekt viktigheten av å konkretisere og presisere hva som er unntatt søknadsplikten for tiltak som faktisk ikke vil påvirke et kvikkleireområde, forteller Kierulf. 

NOU-en følger samme retning som vi har hatt de siste årene, med satsing på ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Kierulf ser på det som positivt at man ønsker bedre oppfølging, men som med så mye annet så er det et ressurskrevende arbeid. – NKF støtter forslaget om oppfølging av ulovlige tiltak, men må påpeke at tilstrekkelig ressurser og kompetanse i kommunene noe som ofte kan være en begrensing. Det er derfor viktig med rett og presis informasjon om regelverket, som er komplisert, og ofte endres. Gode løsninger for oppfølging av ulovligheter og gjennomføring av tilsyn blir viktig, forklarer Kierulf. 

NOUen på agendaen under Fagkonferansen for plan, byggesak og tilsyn

Utredningen fra Gjerdrumutvalget står på agendaen når vi åpner Fagkonferansen for plan, byggesak og tilsyn i Drammen i september. Les mer om konferansen, programmet og meld deg på her.

Fagkonferansen 22 header.png