Nettmøte illustrasjon

NKF byggesak

Åpent høringsmøte om forslag til endringer i SAK om tidsavgrensede krav til tilsyn

NKF- byggesak innviterer til åpent høringsmøte om forslaget til endringer om prioriterte tilsynsområder i SAK 10 § 15-3. 

Dato: 14.10.2022
Tid: 09.00 - 10.00
Sted: Teams-lenke


 

Hvert andre år fastsetter departementet tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold (prioriterte tilsynsområder). Områdene er regulert i byggesaksforskriften § 15-3. Formålet er å sikre at kommunene fører tilsyn med utvalgte områder.

Forslaget til endringer gjelder prioriterte tilsynsområder i SAK 10 § 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn. Nye prioriterte fokusområdet er Tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer og Tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

Departementets forslag til endring:

§ 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn

Tidsavgrensede krav om tilsyn Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2022, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:

- At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, jf. byggesaksforskriften § 5-4
- At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, jf. byggesaksforskriften §§ 2-1 og 2-2

NKF vurderer spesielt at andre ledd kan bli utfordrende for kommunene da et slikt tilsyn ikke er rettet mot aktive eller pågående byggesaker. Endringsforslaget krever dermed at kommunene avsetter både tid og midler til kartlegging/befaring og oppfølging av sakene. For å sikre likebehandling innenfor kommunene kan dermed omfanget av dette arbeidet bli svært stort for å ressurskrevende for kommunene.

Møtet foregår på Teams og det vil bli åpen diskusjon rundt eventuelle problemstillinger knyttet til forslaget.

Lenke til møtet finner du her.

Lenke til høringsforslaget finner du her.

 

Vennlig hilsen
Jon Adler Torp
NKF- byggesak