Skypemøte stock

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Åpent innspillsmøte om endringer i plan- og bygningsloven 25. august.

NKF inviterer til åpent innspillsmøte om endringer i plan- og bygningsloven, særlig i §19-2 om dispensasjoner. Møtet avholdes 25. august klokken 10.00.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i plan- og bygningsloven.

I høringsbrevet står følgende:

"Departementet foreslår en endring i plan- og bygningsloven § 8-1 som skal gi departementet hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon. En slik hjemmel vil gjøre det mulig å kreve at framstilling av kart til regional plan og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonal fagstandard for slike planer. Departementet foreslår også en lovendring i § 12-6 for å presisere at hensynssone for videreføring av uendret reguleringsplan ikke skal brukes i detaljregulering.

Videre foreslår departementet endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det foreslås at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd for å tydeliggjøre at kommunen ikke kan dispensere hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt rettsanvendelsesskjønn.

I saker hvor temaet for dispensasjon bare er av lokalpolitisk art, som f.eks. dispensasjon fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav, skal kommunen få større handlingsrom. Departementet ønsker å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. Det forslås derfor å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være "klart" større enn ulempene etter en samlet vurdering, og gjeninnføre ordningen etter tidligere lov hvor det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt for å innvilge dispensasjon. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt fritt skjønn.

Departementet foreslår å oppheve § 19-2 fjerde ledd som har bestemmelser om at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt i dispensasjonsvurderingen. Begrunnelsen for dette er at den er unødvendig når hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd.

I lov om eigedomsregistrering foreslår departementet å rette to mindre feil i matrikkellova §§ 35 femte ledd og 38 fjerde ledd."

 

Ønkser du å være med på møtet eller har skriftlige innspill, så send en e-post til rådgiver Fridtjof Denneche.

 

Du kan bli med i møtet ved å trykke på denne lenken. Møtet foregår i Microsoft Teams og begynner 25. august klokken 10.