Adm.dir. i NKF, Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi.

Adm.dir. i NKF, Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Advarer mot gradvis nedbygging av strandsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i plan- og bygningsloven, som blant annet vil gi kommunene større adgang til å gi dispensasjon fra kommune- og reguleringsplaner. NKF stiller seg kritisk til forslaget om å lettere kunne dispensere fra vedtatte planer. – Poenget med disse planene er å sikre helhetlig utbygging og arealforvaltning. Økt bruk av dispensasjon kan undergrave dette og føre til nedbygging av strandsonen, advarer Rune Aale-Hansen, adm. dir. i NKF.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på høring forslag til endring i plan- og bygningsloven blant annet § 8-1 om «å kunne gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon», samt oppheve § 19-2 fjerde ledd som har bestemmelser «om at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt i dispensasjonsvurderingen». 

– Forslagene til departementet henger sammen, men det er endringen i §19-2 som bekymrer NKF. Den endringen innebærer at kommunene får økt adgang til å gi dispensasjon fra gjeldende kommune- og reguleringsplaner, forteller Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF: – Prinsipielt skal man være varsom med å gi dispensasjoner, og man skal være enda mer varsom med å utvide denne adgangen. Dispensasjoner dreier seg i stor grad om unntak fra arealplaner kommunen selv har vedtatt. Det som kjennetegner planprosessene er stor mulighet for medvirkning fra kommunes innbyggere, organisasjoner og andre myndigheter. I realiteten dreier dette lovforslaget seg om å gi lokalpolitikere økt mulighet til å fravike egne planer - som lokalbefolkningen selv i stor grad har medvirket til. 

Viktig å øke forståelsen for helhetlig planlegging

– I kontrast til forslaget om å øke muligheten til å fravike demokratiske vedtatte planer, burde vi i fellesskap heller jobbe for å øke kunnskap og forståelse for reguleringsplaner som viktig verktøy. Samfunnsplaner, arealplaner, kommuneplaner og reguleringsplaner er det viktigste rammeverket for utvikling av byer og bygder i hele Norge, påpeker NKF-direktøren: – Om lag 10 000 folkevalgt ble valgt i fjorårets kommunevalg. De skal i tiden framover aktivt behandle og vedta planer som legger premisser for utvikling av lokalsamfunn gjerne i tiår framover. Da må de også være trygge på at planene som blir vedtatt etter grundige prosesser, ikke undergraves i ettertid gjennom en rekke enkeltdispensasjoner som bryter med helheten.   

 – Denne saken er ellers grundig behandlet av NKFs fagstyrer for byggesak og plan & miljø. I tillegg har NKF hatt digitalt høringsmøte med plan- og byggesaksbehandlere fra hele landet som er helt samstemte i dette. Vi er derfor trygge på at høringsuttalelsen vår er grundig forankret i faglige vurderinger i både by- og landkommuner, store og små, og ikke minst kommuner med og uten strandsone, avslutter Aale-Hansen.