Arealeffektivitetsrapporten Fordeling

Norsk Kommunalteknisk Forening

Arealeffektivitet i Osloregionen

NKFs Osloregionnettverk nedsatte i 2020 en arbeidsgruppe for bedre arealeffektivitet, som har utarbeidet en rapport om arealeffektivitet. I rapporten analyseres arealbruken i kommunene, og det drøftes hvordan kommunene kan benytte sine arealer bedre. Rapporten er basert på kompetansedeling i fagsamarbeidet i nettverket, analyse av KOSTRA-tall, intervjuer med ordførere og kommunedirektører og tidligere forskning. Nå kan du lese hele rapporten.

I 2020 brukte norske kommuner 32 milliarder kroner til drift av formålsbygg i tillegg til 33 milliarder i investeringer – til sammen 65 milliarder. CO2-regnskapene viser at nybygg gir store utslipp sammenlignet med eksisterende bygg. Derfor er det å bruke eksisterende bygg fremfor å bygge nytt det mest miljøvennlige.  

– I rapporten sammenlignes bygningsarealene i kommunene i Osloregionnettverket med Nittedal, som er den av kommunene med minst areal per innbygger, forteller Fredrik Horjen, som har vært sekretær for gruppen og ført rapporten i pennen.

Analysen viser at nettverket totalt sett har nærmere 600 000 kvm «for mye» areal i forhold til Nittedal. Hvis man legger til grunn en nybyggekostnad på kr 45 000 per kvm, utgjør dette en merinvestering på 26 milliarder – og CO2-utslippet fra byggingen av 600 000 kvm utgjør over 4000 tonn når vi legger til grunn 7 kg/kvm. Merkostnaden til drift er 778 millioner kr per år. 

– Dette er store tall, og det viser hvor mye det er å hente ved å utnytte og bruke bygningsarealene bedre, sier Horjen. Sammen med eiendomssjef Linn Christin Reppe i Ås kommune la han frem resultatene av rapporten på NKFs IK-bygg-konferanse i Oslo i november 2021.

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf skriver i forordet:

NKF vil takke nettverksrådgiver Fredrik Horjen og prosjektleder Linn Christin Reppe (Ås Kommune) for et vel gjennomført arbeid som ikke bare er relevant for kommunene i regionen, men er nå blitt en inspirasjon til flere av våre medlemmer. NKFs nettverk samler eiendomssjefer over hele Norge i regionale nettverk eller for de store byene, Osloregionen er et slikt nettverk.

NKF jobber nå videre med hvordan rapporten kan være til inspirasjon for våre medlemmer og at vi sammen kan samle inn mer data, organisert utfra nettverkenes organisering og etter hvert se om dette er noe som skal digitaliseres i enda større grad på tvers av hele sektoren.

Les rapporten her

Arealeffektivitetsrapporten.png