Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening

Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Alex Asensi

Norsk Kommunalteknisk Forening

Behov for nye renholdsrutiner for skoler og barnehager?

Tall fra NKFs Tilstandsbarometer for kommunale bygg viser at 1 av 10 skoler i 2019 hadde renhold med feil, eller alvorlige mangler. For barnehager er tallene nesten 2 av 10 med feil eller alvorlige mangler. Koronapandemien har ført til behov for forsterket renhold. – Det er ingen tvil om at renholdet er kraftig forsterket på skoler og barnehager over hele landet. Samtidig må vi spørre oss om en ny normalsituasjon også betyr nye rutiner for renhold, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening. 

NKFs Tilstandsbarometer for kommunale bygg gir løpende oppdatering av tilstanden i lys av en rekke lover og forskrifter. Koronapandemien har utløst behov for forsterket renhold blant annet på skoler og barnehager. Dette er gjennomført som ekstraordinær innsats. 

– NKF mottar signaler fra kommuner over hele landet som bekrefter at det i vår ble utarbeidet og iverksatt tiltak for å sikre forsterket renhold, blant annet på skoler og barnehager. Denne innsatsen er fortsatt viktig når skolene og barnehagene starter opp igjen etter sommerferien, sier Rune Aale-Hansen adm. dir. i NKF: – At 2020 er blitt et spesielt år med behov for ekstraordinær innsats på en rekke områder, er vi alle innforstått med. Spørsmålet er hva som vil bli nye, faste rutiner fremover. Ved siden av trygghet handler dette om ressurser. For mange kommuner med trang økonomi kan dette være krevende. 
 
– Den siste analysen NKF har gjort av tilstand knyttet til renhold i skoler, viser at 1 av 10 skoler har feil, eller alvorlige mangler, når man ser renhold i lys av lover og forskrifter. Tilsvarende for barnehager viser at 2 av 10 har feil eller alvorlige mangler. Dette er en analyse som baserer seg på ordinær situasjon og gjelder for 2019. Vi har ennå ikke fått gjort analyser for den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i nå, forteller NKF-direktøren: – Det er liten tvil om at det er lagt ned et stort arbeid for å sikre godt forsterket renhold, og en trygg hverdag på skolen og i barnehagen. Fra et forvaltningsmessig ståsted er spørsmålet nå i hvilken grad den forsterkede innsatsen må etableres som en ordinær rutine fremover. Dette får i så fall ikke bare konsekvenser for fremtidige kommunebudsjetter, men vil kanskje også kreve justering av enkelte lover eller forskrifter. Dette er noe NKF vil se på sammen med kommunene i tiden fremover.


JS2020 annonse klikk her.jpg