Avfallsfriebyggeplass

NKF bygg og eiendom

Dialogkonferanse om avfallsfrie byggeplasser

Stavanger kommune og Sandnes Eiendomsselskap KF gjennomfører i 2018 et pilotprosjekt sammen med NKF og Difi, der målsettingen er å oppnå avfallsfrie byggeplasser innen 2025.

Avfallsfriebyggeplasser_300x178
Det vil bli stilt krav om minimum 75% reduksjon av avfall på byggeplassene

Avfallsfriebyggeplasser innen 2025?

De to oppdragsgiverne vil i løpet av høsten 2018 gjennomføre to anbudskonkurranser, henholdsvis rehabilitering og nybygg, der det vil bli stilt krav om minimum 75% reduksjon av avfall på byggeplassene. Utlysningen omfatter produksjons og ikke rivningsarbeider. Rivningsarbeider blir i dette initiativet ikke medregnet inn i kravet til reduksjon av avfallsmengde.
Før konkurransen lyses ut ønskes det et samarbeid med bransjen og med fokus på hvordan krav til effektiv ressursbruk i produksjon og kraftig avfallsreduksjon, kan stilles i anbudsdokumentene

Torbjørn Sterri
Torbjørn Sterri, daglig leder, Sandnes Eiendomsselskap KF

Bygg skal ikke generere avfall, verken når de bygges, rehabiliteres eller rives.

Dette frembringer nye måter å tenke på, nye forretningsmodeller og nye modeller for innkjøp. Byggenæringen har hatt ry på seg for å være en tradisjonsbundet og lite endringsvillige, men innen avfallshåndtering er bransjen langt fremme.

Norske byggeplasser er gode på avfallssortering og resirkulasjon, men har ikke hatt samme fokus på avfallsreduksjon. Byggebransjen står alene for hele 30% av avfallsmengden i Norge! Slik kan det ikke fortsette. Miljøaspektet er en viktig faktor, like viktig er fokus på effektiv bruk av ressurser og en forventning om kostnadsreduksjon både hos leverandører og byggherre.

Stavanger og Sandnes kommune ønsker å ta en førende posisjon innen avfallsfrie byggeplasser nasjonalt, og med det også internasjonalt, og inviterer industrien til et samarbeid om å utvikle denne kompetansen. Målet er å ta et tydelig steg i retning av FNs klimamål og for å styrke konkurransekraften til  byggeindustrien gjennom reduserte kostnader i produksjonen.

- Kommuner og våre produsenter må bidra for å innfri FNs klimamål: ”Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare.”
- Avfallsfrie byggeplasser vil redusere kostnader i produksjon.

Avfallsfrie byggeplasser

Med avfallsfrie byggeplasser menes produksjon der det ikke genereres avfall verken på byggeplass, eller ute hos produsenten.

Initiativet skal utvikle kompetanse og tilføre teknologi for å oppnå tre målsetninger:
1. Ta en førende posisjon innen avfallsfrie byggeplasser nasjonalt
2. Redusere kostnader i produksjonen
3. Styrke konkurransekraften til vår byggeindustri

Suksess fordrer et tett samarbeid med byggebransjen

I en bransje med utvikling, er det vanskelig å være i front alene. Skal en lykkes vil dette fordre et tett samarbeid med byggebransjen. Derfor inviteres det til dialogkonferanse i Sandnes 8. mai.
Formålet med dialogkonferansen er å få innspill til hvordan Stavanger og Sandnes kommune kan stille krav til effektiv ressursbruk i produksjon og kraftig avfallsreduksjon i anbudsdokumenter for nybygg og rehabilitering av formålsbygg.
Dialogkonferansen vil være en arena med fokus på løsninger, og hvilke krav en skal stille i anbudsdokumentene for å oppnå kraftig avfallsreduksjon.

Mer informasjon om dialogkoferansen: Program/tid/sted finnes på Doffin.no HER

 

John R Moen_200x244
John R. Moen, daglig leder, BAdigital

Avfallsfrie byggeplasser mulig å oppnå

NKF har også tidligere publisert en artikkel om dette temaet.

- Byggeplasser genererer 30 prosent av alt avfall i Norge. Har miljøtiltakene i byggenæringen stoppet opp i en selvtilfredshet med at vi er flinke til å sortere avfall?

Les artikkelen HER