Skjermbilde 2020-05-15 kl

Veg og trafikk

Dialogkonferanse om snødeponi

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Hvordan kan vi fjerne snøen og utnytte den og avfallet som følger med – smartere enn i dag?

Bakgrunn

Oslo og Trondheim er begge vinterbyer. Det kan komme mye snø på kort tid, samtidig som byene bygges tettere og det er en forventning om mobilitet og god fremkommelighet til alle tider. Fylkesmannen stiller strengere krav til rensing av snø som kjøres bort fra veiene. Situasjonen for Oslo og Trondheim er ikke unik, og flere byer i Norge og Europa har tilsvarende utfordring og behov, bl.a. Helsinki og Stockholm. Fjerning av snø fra gater, sykkelveger og fortau har som hovedhensikt å ivareta fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle typer trafikanter. I denne sammenheng mener vi fjerning av snø som at snøen tas helt bort fra gatene, og ikke bare brøytes til side. En annen viktig årsak til fjerning av snø fra veiareal og fortau på spesielt høyt trafikkerte veier er å gjøre disse snø og isfri og tilgjengelig til å utføre tiltak mot svevestøvproblematikk i vinterhalvåret. Dette er tiltak som feiing og legging av saltlake. Fjerning av snø fra de ulike vegarealene vil også være med på å avlaste avløpsnettet når nedsmeltingen finner sted. Snø som fjernes fra vegareal er pr. definisjon å regne som avfall og skal behandles deretter. Snøen inneholder ulike former for forurensninger som bl.a. miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, søppel og ikke minst salt. Kravet til deponering av snøen skal ivareta kravene i forurensningsloven og vannforskriften og ikke utgjøre noen fare for forurensning til det ytre miljø. Som hovedregel må det søkes om tillatelse etter forurensningsloven § 11 når man ønsker eller planlegger å deponere snø. Tillatelsen er stedsspesifikk og Fylkesmannen vurderer i hvert tilfelle om et gitt område miljømessig er egnet for å tåle belastningen av den forurensede snøen. Fortetting av byer legger press på arealer som tidligere har blitt disponert til snøopplag og kan føre til at vi må transportere snøen lenger og lenger unna sentrumsområdene, som igjen øker klimagassutslippene. Det er også en utfordring at snøfall er uforutsigbart. Det er store variasjoner i hvor mye snø som kommer og hvor raskt den kommer både i løpet av en vintersesong og fra år til år.

Påmelding og mer informasjon

Vi ønsker dialog med innovative virksomheter og fagmiljøer som kan hjelpe oss å nå vårt mål om å fjerne snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte.

27. mai 2020 kl. 10 - 12 inviterer Trondheim og Oslo kommune i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet til digital dialogkonferanse på Teams. Målet er å Lage en digital møteplass der små og store aktører som er interessert i oppgaven kan finne sammen.

  • Gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen og behovet.
  • Få innspill om mulighetsrommet, alternativer eller innovative løsninger som vil dekke behovet.
  • Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet.

Bli med du også! 

Mer informasjon (PDF)

Meld deg på her