Fra analoge til digitale 2

Hvorfor skal vi digitalisere? Hvordan kan vi lykkes?

Eiendomsforvaltningens fremtid er digital

En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil løfte både effektivitet, kvalitet og miljø, og de aktørene som ligger foran har allerede hentet ut betydelige gevinster.

Fra analoge til digitale 2

Hvorfor skal vi digitalisere? Hvordan kan vi lykkes?

Digitalisering av eiendomsbransjen har startet for alvor, og de aktørene i bransjen som har jobbet lengst med dette har allerede hentet ut betydelige gevinster.

Eiendomsbransjen har et enormt potensiale for å ta i bruk digitale løsninger
Mange oppgaver og aktiviteter som i dag gjøres analogt og manuelt, er godt egnet for å kunne utføres digitalt og automatisert. Suksessfull implementering av digitale løsninger, i alle ledd i verdikjeden, vil i betydelig grad bidra til effektivisering og kvalitetsforbedringer i bransjen.

Hvorfor digitalisere?

Digitalisering er i ferd med å invadere hele verdenssamfunnet. Dette må også byggenæringen både forholde seg til, og ta innover seg.
Ved riktig bruk vil digitalisering kunne gi mange muligheter, med både økonomiske og miljømessige fordeler.
For å lykkes, må imidlertid byggeierne og -forvalterne sette seg i førersetet, og aktivt etterlyse gevinstpotensialer. Med andre ord: Utforde leverandørene!

Hva er digitalisering, og hvor i næringen anvendes teknologien allerede?
Digitalisering er et samlebegrep for automasjon av enhver art, dvs når IT-verktøy anvendes til utførelse av arbeid og tjenester. Trenden er at omfanget nå begynner å nærme seg et gjennombrudd. For med riktig bruk av slike IT-støttede verktøy, er noen av dem allerede økonomisk lønnsomme, og det som er lønnsomt i en næring, vil kunne prøves ut også i byggenæringen. Robotisering kan også redde arbeidsplasser.
Her følger eksempler på noen områder hvor teknologien allerede er i bruk innen bransjen:

Integrerte tekniske systemer: slik som SD-anlegg for luftbehandling har vært i mange år, vil nå få mye større anvendelsesområder og bli digitalt styrt.
Digitale tegnemodeller i 3D: også kalt BIM (før kalt datastøttede tegneverktøy)
Digital merking av produkter: som strekkode, RFID (RadioFrekvent IDentifakasjon)
Digitale sensorer: Bidrar til å styre tekniske anlegg, brukes i for eksempel innen veldferdsteknologi.
3D-printing
Roboter:
Mekaniske enheter som kan utføre arbeid (robotisering). Eksempler i bruk kan være robot gressklipper, robot støvsuger, og robot bonemaskin. Dette vil snart grense mot kunstig intelligens, hvor mer og mer komplekse oppgaver vil kunne utføres automatisk.
Massivtre-produksjon
E-handel
til planlegging, bestilling, levering og fakturering.
Automatisk dokumentasjon: Digitale dokumenter erstatter papir f.eks produktdata og egenskaper.
Droner: Anvendes i dag innomhus til å gjøre vareopptelling i butikker hver dag, i biblioteker til å registrere bøker, ved bruk av RFID-teknologi.
Brukes utendørs til f.eks. å konstruere 3D-modeller på masseuttak og innfylling, som automatisk grunnlag for oppgjør mellom entreprenør og byggherre.

Hvem bremser utviklingen mest – Myndighetene, leverandørene, eller byggeierne?

Finansnæringens samfunnsmessige ansvar blir mer og mer synlig i samspillet mellom myndigheter, offentlige og private aktører. Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, reiser følgende utfordring på høstens viktigste digitaliseringskonferanse: Bygg i Norge: Hvem tar lederskapet i grønn digitalisering?
Både offentlige og private byggeiere, byggherrer, bestillere, FM-selskaper, rådgivere og leverandører inviteres til høstens viktigste digitaliseringskonferanse.

Hvordan kan vi lykkes?

Konferansen «Fra analoge til digitale bygg», 8. - 9. nov. gir noen svar:
På veg mot digital eiendomsledelse
blir tema på konferansens første dag som ledes av Norsk Eiendom. Det blir innlegg fra både private og offentlige aktører, og bestillerne vil utfordre leverandørene.
Konferansens andre dag ledes av Bygg21. Der går vi mer i dybden med tema som sensorteknologi, robotteknologi, velferdsteknologi, e-handel og praktiske case.
Det blir også innlegg ved Jack Fischer Eriksen, direktør, Næringslivets Sikkerhetsråd, og Innovasjon Norge får gleden av å runde av konferansen.

Nå går vi fra ord til handling!

På konferansen i november får også du muligheten til å møte aktuelle aktører, og oppdatere deg om muligheter og gevinster med digitale løsninger for vår bransje!

Leverandørene utfordres til innovativ digital revolusjon
Eiendomsbesitteren og byggherren er "øverst" i verdikjeden, og den som bestiller.
Dersom bransjen skal lykkes med digitalisering er det avgjørende at byggherrer og eiendomsselskapene har god innsikt og kompetanse til å etterspørre riktige digitale løsninger og produkter. Samtidig er det viktig at leverandørene utvikler gode løsninger som oppfyller behovene til bransjen.
Vi løfter dette temaet på en egen workshop på konferansen.

Det kommer til å skje mye i årene som kommer, med digitalisering både innen nybygging, og innen drift av eksisterende bygg.
Konferansen i november gir et godt innblikk i hva som rører seg innen bransjen, og ikke minst hva som kommer i nær fremtid.

NKF arrangerer konferansen i samarbeid med Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner, hvor organisasjonene til 90% av alle byggeiere og byggforvaltere er medlemmer.

Gå ikke glipp av konferansen 8. - 9. november! Program/påmelding her:

Fra analoge til digitale bygg 2.png