DiBK

Enklere å bygge terrasser og tilbygg

Fra 1. mai skal det bli enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom, skriver DiBK på sine hjemmeisder.

Regjeringen gjør en forskriftsendring som innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen.

Det blir også mulig å sette opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk uten å søke, og mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold.

Den som vil bygge har ansvar for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket. Det er blant annet viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor før man setter i gang.

Direktoratet for byggkvalitet vil lage en veileder om de nye reglene til de trer i kraft 1. mai 2021. 

Endringene

TEK17

Ny § 6-5 skal lyde:
​§ 6-5.Frittliggende bygning
En frittliggende bygning etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b skal plasseres minst 1,0 m fra andre bygninger på eiendommen. Avstanden måles fra bygningens fasadeliv.

SAK10

§ 4-1 første ledd bokstav a femte punktum skal lyde:
Tiltaket skal plasseres minst 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.

§ 4-1 første ledd bokstav b skal lyde:
Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m​2. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

§ 4-1 første ledd ny bokstav d skal lyde:
Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m.

Nåværende § 4-1 første ledd bokstav d og e blir bokstav e og ny bokstav f.

§ 4-1 tredje ledd andre punktum skal lyde:
For tiltak unntatt etter første ledd bokstav a, b, c, d og f må plasseringen ikke komme i strid med veglovas bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.

§ 4-1 fjerde ledd skal lyde:
For tiltak etter første ledd bokstav a, b og c skal tiltakshaver melde fra til kommunen om tiltaket og plasseringen senest innen fire uker etter at det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  • a. dato tiltaket ble ferdigstilt
  • b. matrikkelnummer, jf. matrikkelloven § 3 første ledd bokstav c (kommune-, gårds- og bruksnummer, ev. festenummer og seksjonsnummer)
  • c. kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre bygninger på eiendommen
  • d. tiltakets areal i bruksareal (BRA), bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr. etasje
  • e. bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg
  • f. Hva rommet/rommene i tilbygget skal brukes til.