Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

NKF byggesak

Fikk du med deg: Høringssvar om endringer i PBL

8.august NKF byggesak åpent høringsmøte for sine medlemmer om endringer i plan- og bygningsloven og mulige konsekvenser. Endringene som blir foreslått er departementets første arbeid med å heve byggkvaliteten i Norge. Høringsforslaget inneholdt endringer i plan- og bygningsloven som skal gi kommunene bedre verktøy ved brudd på regelverket og økt forbrukertrygghet i byggesaker.  

Fokuset på byggekvalitet har preget nyhetsbildet dette året. Menons rapport om byggfeil og Holth & Winges rapport om Tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven har gitt oss tydelige signaler på at dagens kontrollsystem i byggesaker ikke fungerer optimalt, og at byggkvaliten synker som følge av dette. Det har vært forventet at departementet skulle følge opp rapportene med endringer i lov og forskrift, men det har ikke vært kjent hvor eller hva i loven som skulle endres, eller når endringen skulle skje.  

Det er totalt ni punkter som nå ble fremmet i høringen. Punktene er rettet mot både kommune og utbygger og har som mål å sikre garantier og økonomisk sikkerhet for boligkjøpere. 

  1. Varslingsplikt for plan- og bygningsmyndighetene 
  2. Koblingsregel til garantireglene i bustadoppføringslova 
  3. Krav om at single-purpose-foretak må stille påkravsgaranti ved søknad om tillatelse 
  4. Adgang til å stille krav om sikkerhetsstillelse ved midlertidig brukstillatelse 
  5. Vedtak om å frata ansvarsrett kan omfatte flere foretak i konsern 
  6. Adgang til å holde morselskap ansvarlig for forfalt tvangsmulkt 
  7. Tydeliggjøring av adgangen til raskere gjennomføring av rettingspålegg og forelegg 
  8. Foreldelsesfrist for overtredelsesgebyr 

Samlet sett stiller NKF seg noe avholdne til endringsforslagene. Vi er skeptiske til om fordelene for forbrukerne vil være store nok til å rettferdiggjøre å pålegge kommunene ekstraoppgaver. Det trekkes i tillegg inn flere forhold av privatrettslig art som kommunene tidligere ikke skulle ta stilling til.  

Vi påpeker også at et stadig mer omfattende regelverk er vanskelig å håndtere for mindre kommuner som gjerne mangler spesialiserte rådgivere.  

Vi håper at det blir lagt vekt på våre kommentarer under den videre behandlingen av lovforslaget.