Ledninger

Ledningsforskriften

Flere organisasjoner med brev til samferdselsministeren

Veileder til ledningsforskriften

Den 24. november 2017 vedtok Samferdselsdepartementet omfattende endringer i forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften) av 8. november 2013 nr. 1212. Hensikten var å gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg, som strømnett og bredbånd, i hele landet. De nye reglene skulle bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører. Endringene ville også få positive virkninger for utbygging og vedlikehold av annen viktig infrastruktur hvor graving i det offentlige veinettet er nødvendig.

For å klargjøre hvordan regelverket skal praktiseres, har Samferdselsdepartementet arbeidet med å utgi en veileder. Men etter at forskriftsendringene ble vedtatt for over tre siden, må vi dessverre konstatere at veilederen ennå ikke er ferdigstilt etter at den var på høring i 2019. 

Konsekvensen er at kommunene fremdeles er usikre på hvordan forskriften skal praktiseres, samtidig som utbyggere av kritisk infrastruktur og utførende entreprenører opplever ulik praksis fra kommune til kommune. Dette gjør det dyrere og vanskeligere å bygge ut infrastruktur. Økt uforutsigbarhet kan medføre at færre innbyggere og virksomheter får bedre tilknytning gjennom oppdaterte og mer robuste ledningsnett. Dette er stikk i strid med det som var regjeringens målsetning når forskriftsendringene ble vedtatt i 2017. 

Veilederen har vært etterlyst i lengre tid av både kommuner, utbyggere av infrastruktur og entreprenørene. Den seneste oppdateringen vi fikk, ble gitt av departementet i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen 17. februar 2021. Der ble det igjen ble uttrykt usikkerhet om når veilederen kan være klar.

Endringene i ledningsforskriften i 2017 var et viktig grep fra Regjeringen for å sikre effektiv videreutvikling av samfunnets grunnleggende infrastruktur, ved at den fastsatte nasjonale krav med sikte på en mer enhetlig og kostnadseffektiv praksis ved graving i vei. Men uten en veileder som avklarer hvordan forskriften skal praktiseres, har ikke potensialet for effektivisering materialisert seg.

Konsekvensen av en manglende veileder hele 3 år etter at forskriften ble satt i kraft, er ulik forståelse av hvordan forskriften skal praktiseres, som igjen skaper en uholdbar uforutsigbarhet for de som ønsker å bygge ut infrastruktur i det offentlige veinettet og også for de utførende entreprenørene, særlig for de som opererer i mange kommuner med ulike regler.

Det er nødvendig og bra at utkastet som var på høring endres for å ta hensyn til innspillene som kom i høringsprosessen. Det er imidlertid problematisk at dette arbeidet tar så lang tid, og i mellomtiden forsinkes utbyggingen.

Vi ber om at statsråden tar grep for at ferdigstilling av veilederen prioriteres høyt, og håper på en tilbakemelding om en konkret fremdriftsplan som vil resultere i en ferdigstilt og god veileder innen så raskt som mulig. Det vil være et viktig tiltak for å sikre at utbyggingstakten av nødvendig infrastruktur i Norge ikke sakker unødvendig av, og vil bidra til at så mange som mulig får tilgang til nødvendig fremtidsrettet infrastruktur.

Vi ser frem til en tilbakemelding på når veilederen kan forventes å være klar. 

 

Med vennlig hilsen,

Kristin H. Lind
Direktør nett og kraftsystem
Energi Norge

Eldar Brænden
Nestleder
Geomatikkbedriftene

Helge Blyberg
Politisk rådgiver
IKT-Norge

Rune Aale-Hansen
Administrerende direktør
Norsk Kommunalteknisk Forening

Finn Bangsund
Leder næringspolitikk og kompetanse
Maskin-entreprenørenes forbund

Turid Åsen
Daglig leder
Vegforum for byer og tettsteder