DFØ

Fortsatt for svak LCC-bevissthet hos byggherrer

For få offentlige oppdragsgivere vurderer livssykluskostnader (LCC) ved anskaffelser, men hele 80 prosent mener likevel at LCC gir et godt vurderingsgrunnlag for prosjektbeslutninger. Dette går frem av en ny undersøkelse om bruken av LCC i byggebransjen, gjennomført av DFØ og LCC forum.

Det blir stadig vanskeligere å beregne kostnadene i byggeprosjekter. Det skyldes blant annet tilgangen på råmaterialer og energi som er mer uforutsigbar enn før. LCC, som omfatter analyser av investeringskostnader og driftskostnader, kan derfor være en viktig faktor for å kunne ta bedre valg i bygge- og anleggsprosjekter.

Undersøkelsen viser at kun 10 prosent alltid vurderer LCC ved anskaffelser, mens 38 prosent oppgir at de gjør det ofte.

Offentlige byggeiere må legge mer vekt på livssykluskostnader

– Resultatene viser et stort potensial for å jobbe målrettet mot offentlige byggeiere og byggherrer for å øke bruken av LCC i byggprosjekt eller i forvaltning av offentlige eiendommer, sier Marit Holter-Sørensen, avdelingsleder bærekraft og innovasjon i DFØ.

Hun sier at økte energi- og materialkostnader gjør det enda mer viktig å tenke hele livsløp for å budsjettere kostnader til drift og vedlikehold av bygg. Lengre levetid for bygningsmaterialer gir mindre utskiftninger, og mindre forbruk av råvarer og energi.

Nye krav gjør LCC enda viktigere

Noen av grunnene for å bruke LCC i bygge- og anleggsprosjekter kan være ambisjonen om Breeam-sertifisering, klimakrav fra myndighetene og miljøregelverk i lov om offentlige anskaffelser, samt prisutviklingen på energi og råvarer.

Derfor er det overraskende at undersøkelsen viser at kun 10 prosent alltid vurderer LCC ved anskaffelser, mens 38 prosent oppgir at de gjør det ofte. I en tilsvarende undersøkelse i 2018 var det rundt  20 prosent av offentlige byggherrer som oppgir at det alltid vurderes LCC ved anskaffelse av bygg, og 17prosent som ofte gjorde dette.

Et positivt funn i LCC-undersøkelsen er at offentlige oppdragsgivere som aldri vurderer bruk av LCC har gått ned fra ti prosent i 2018 til én prosent i 2023. Disse tallene bekrefter en moderat økende tendens til å vurdere LCC ved anskaffelser av et bygg.

– Det er også viktig å ivareta LCC for å bedre styring av eiendoms- og bygningsporteføljen i en offentlig virksomhet. Men nesten halvparten av de som svarte sier at deres organisasjon ikke har gode nok nøkkeltall eller erfaringstall for driftskostnader, sier Marit Holter-Sørensen.

Undersøkelsen viser at det fremdeles er barrierer for å lykkes med LCC. De tre viktigste er:

  • mangel på interesse eller bevissthet på beslutnings- og politisknivå hos bestiller (54 prosent)
  • mangel på kunnskap og informasjon om LCC metodikk og tilgjengelige verktøy (41 prosent),
  • mangel på kompetansen i organisasjonen (39 prosent)