Illustrasjonsbilde: Pexels

Illustrasjonsbilde: Pexels

Veg og park / Selvkost

Gebyr fra 1. juli

Fra 1. juli innførte Innlandet fylkeskommune gebyrer på gravesøknader som kommer inn. I 2020 og 2021 behandlet Innlandet fylkeskommune rundt 500 gravesøknader hvert år, og aktiviteten på området er økende. – Vi innfører derfor et saksbehandlingsgebyr for å styrke arbeidet med gravetillatelser, sier Stig Moen, enhetsleder for vegforvaltning i Innlandet fylkeskommune.

Gebyr for gravetillatelser er hjemlet i forskrift om gebyr for saksbehandling av søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg i Innlandet.

– I forskriften skiller vi på enkel sak uten befaring og stor sak. Gebyret for enkel sak er på 1600 kroner, mens gebyret for stor sak er på 6300 kroner, fortsetter Moen.

En enkel sak uten befaring er definert som legging og/eller flytting av ledning som innebærer:

  • Punktgraving for å sette ned eller skifte inntil fem stolper

  • Punktgraving for å montere eller skifte kabelskap, kummer eller lignende som ligger utenfor vegkant

  • Punktgraving for å avdekke og/eller skjøte eksisterende trekkerør som ligger utenfor vegkant

  • En kryssing av fylkesveg med ledning over eller under vegen

  • Føring av ny ledning i luftspenn inntil en kilometer inkludert en kryssing av vegen i luftspenn med eksisterende stolper

  • Legging av enkeltstående vann- og avløpsledning til en enebolig/tomannsbolig inkludert graving og påkobling til offentlig vann- og avløpsnett

  • Graving inntil 40 meter langs fylkesveg utenfor vegkant, inkludert en kryssing med boring gjennom veg

  • Søknader som ikke tilfredsstiller kravene til å være enkel, regnes som en stor sak.

Seniorrådgiver i Norsk Kommunalteknisk Forening, Iren Lundby, mener det er viktig for kommunene å være oppmerksomme på at man har hjemmel til å ta gebyr for sitt arbeid, begrenset til selvkost. – Som enhetsleder Moen presiserer er det en anledning til å finansiere styrket arbeid med gravetillatelser, også i kommunen.

Forhåndsbefaring og endringer

Innlandet fylkeskommune vil også be om 2000 kroner i gebyr for forhåndsbefaring etter forskrift nr. 1212 om ledninger i offentlig veg §7. Samtidig vil også fylkeskommunen be om 2000 kroner i gebyr for endringer i innvilget søknad som krever ny saksbehandling.

Saken er hentet fra Innlandet fylkeskommune sine hjemmesider