NKF byggesak

Gode byggesøknader?

Under Byggesaksdagene i 2019 fastslo direktør i Dibk, Per Arne Horne, at 30-40 % av alle byggesøknader er mangelfulle. Hovedårsaken til dette skyldes dårlig forarbeider fra søkers side, men ulik saksbehandling fra kommune til kommune, fra byggesaksavdeling til byggesaksavdeling og fra saksbehandler til saksbehandler bidrar også til denne økningen. 

NFK jobber målrettet med å utjevne nettopp denne forskjellen. Våre nettverksmøter, kurs og konferanser er et aktivt bidrag til at kommunale saksbehandlere får en felles forståelse og tolkning av lovverk. Deling av eksempelsaker og beste praksis gir kommunene veiledning og nyttige tips som kan brukes i egne saker. 

NKFs kurs Gode byggesøknader er et tilbud til alle som jobber med søknadsprosessen innen plan og byggesak.  

Kurset følger saksforløpet hos ansvarlig søker fra bestilling av oppdrag, til innhenting av opplysninger, tolkning av plan, utfylling av søknadsblanketter og bruk av digitale verktøy som eByggesøk. 

Kurset bygger på samme prinsippene som NKFs byggesakskurs, og kursets deltakere får dermed en felles forståelse av lov og forskrift som kommunale saksbehandlere. NKF er eneste tilbyder av parallelle kurs rettet mot både søker og mottaker. Kursene vil individuelt heve kompetansen hos søker og hos saksbehandler mens de samlet vil bidra til å utjevne uheldige forskjeller i praksis. 

Målet med kurset er å gi ansvarlig søker kunnskap til å sende inn gode, komplette søknader som ikke gir behov for tilleggsopplysninger slik at søker og tiltakshaver er slikt sikret en rask og riktig saksbehandling. Kurset enger seg svært godt til lokale foretak som sliter med å sende inn komplette søknader. 

Innføringskurs i byggesak 13. og 14. september

Gode byggesaker 31. oktober og 1. november