Norsk Kommunalteknisk Forening

Høring: Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift

Av høringsbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslås det å unnta flere terrasser fra søknadspliktm samt å utvide dagens bestemmelse for tilbygg. Les mer om høringen og kom med dine innspill.

I følge KMD skal forslagene skal gjøre det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunene skal slippe å bruke ressurser på mindre byggesaker. Det foreslås at noen flere tiltak unntas fra kravet om søknadsplikt, og at regelverket på enkelte punkt klargjøres for å forenkle kommunens saksbehandling.

Videre står det i høringsbrevet:

Det foreslås å unnta flere terrasser fra søknadsplikt. I dag må du sende en søknad til kommunen når du skal oppføre en terrasse til huset ditt som er mer enn 0,5 meter over bakken. Nå foreslås det at terrassene kan ha en høyde på inntil 1 meter, og oppføres med rekkverk, uten at de blir søknadspliktige. Det foreslås også at reglene om beregning av eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelder for terrassene. Det betyr at eiendommer som er fullt utnyttet i dag også kan benytte seg av unntaket.

Det foreslås også å utvide dagens unntaksbestemmelse for tilbygg. Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan i dag oppføres uten søknad til kommunen dersom det kun skal brukes til bod eller lignende. Nå foreslås det at disse tilbyggene også kan brukes til beboelse og varig opphold uten at det medfører at man må søke kommunen. Tilbygget må være i samsvar med gjeldende regler, blant annet arealplaner. Tilbygget må ligge minst 4 meter fra nabogrensen.

Et forslag er å definere hva som ligger i begrepet "frittliggende bygninger", som er et sentralt vilkår i loven for at kommuner kan godkjenne plassering av bygninger nærmere nabogrensen enn lovens hovedregel som er 4 meter. Forslaget er at det må være en fysisk avstand på 1 meters mellom frittliggende bygninger.

Det foreslås også å tydeliggjøre tidspunktet for når den som bygger uten søknad skal sende inn melding til kommunen om at det er oppført en bygning. I forslaget klargjøres også hvilken informasjon eier må gi kommunen i denne meldingen.

Les hele høringsnotatet her.

NKF kommer til å svare på høringen som departementet nå har lagt ut. Kom gjerne med innspill til daglig leder for NKF byggesak, Fridtjof Denneche.

Frist for å sende inn høringssvar til departementet er 12. oktober 2020, så send gjerne dine innspill allerede i dag.