Du er her: Forsiden/Byggesak
Kledning illustrasjon

Boligprodusentene

Informasjon om royalimpregnert kledning på boligbygg og søknad om midlertidig brukstillatelse

I forbindelse med den pågående saken om royalimpregnert kledning videreformidler NKF informasjon fra Boligprodusentene.


INFORMASJON FRA BOLIGPRODUSENTENES FORENING OM ROYALIMPREGNERT KLEDNING PÅ BOLIGBYGG OG SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Viser til den pågående saken om royalimpregnert kledning hvor det har fremkommet at produktet har vært brannklassifisert i klasse D-s2,d0 uten at det foreligger nødvendig materialtesting av egenskaper. Det mangler derfor dokumentasjon på at royalimpregnert kledning tilfredsstiller preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17 § 11-9 annet ledd. For boligbygg som har benyttet royalimpregnert kledning vil dette være et avvik. Boligprodusentens Forening arbeider med brannrådgivere, Treindustrien og myndighetene for å avklare situasjonen. Det arbeides med testing og utredning av royalimpregnert kledning opp mot relevante forskriftskrav.

Boligprodusentenes Forening har gitt følgende informasjon til medlemmene knyttet til royalimpregnert kledning:

 • Ikke bestill og bruk royalimpregnert kledning i nye prosjekter og pågående prosjekter hvor montering av kledning ikke har påbegynt.
 • Fjern royalimpregnert og monter annen kledning i prosjekter hvor kledningen i det vesentlige ikke er montert.
 • Fullfør montering av royalimpregnert kledning i prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig er montert.

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Tidslinje for royalimpregnert kledningssaken knyttet til byggesaksprosessen

BP Bilde1.png

Det er et avvik fra preakseptert ytelse når det er benyttet royalimpregnert kledning i boligbygg. For boligbygg under bygging med royalimpregnert kledning, hvor kledningen er fullført eller i alt vesentlig montert, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse med informasjon om avviket knyttet til kledningen. Forutsetningen for dette er at personsikkerheten i boligbygget er tilfredsstillende. I tillegg må det opplyses om når avviket skal lukkes og tidspunkt for søknad om ferdigattest.

Boligprodusentenes Forening har engasjert brannrådgivere med lang erfaring og høyt faglig nivå for å vurdere personsikkerheten tilknyttet royalkledning for ulike boligtyper. Hensikten er å få på plass felles løsninger for søknad om midlertidig brukstillatelse for ulike boligbygg. Avviket knyttet til royalimpregnert kledning skal lukkes når branntestene er utført og eventuelle tiltak på boligene er vurdert og gjennomført. Forutsetningen er at avviket skal være lukket før innsendelse av søknad om ferdigattest.

Boligprodusentenes Forening har sammen med brannrådgiverne utarbeidet "oppskrifter" til medlemmene for søknad om midlertidig brukstillatelse. "Oppskriftene" inneholder et informasjonsbrev som forteller hva ansvarlig søker må gjøre i forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse for boligbygg med royalimpregnert kledning. Foretaket som er ansvarlig for brannprosjekteringen i byggetiltaket må utarbeide en ny samsvarserklæring for prosjektering, og av denne må det fremkomme at arbeidet ikke er ferdigstilt. Foretaket som er ansvarlig for utførelsen, f.eks. UTF tømrerarbeider, må i sin samsvarserklæring beskrive gjenstående arbeider tilknyttet avviket med royalkledning og krysse av for at arbeidet innenfor ansvarsområdet ikke er ferdigstilt.

 • Boligprodusentens Forening har utarbeidet et notat som kan vedlegges søknaden (vedlegg Q2). Notatet inkluderer den brannfaglige redegjørelsen fra brannrådgiverne for avviket knuttet til bruk av royalimpregnert kledning. Redegjørelsen konkluderer at boligbygget anses å ha tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for søknad om midlertidig brukstillatelse. Det er utarbeidet slikt Q2 vedlegg for to ulike boligtyper, se vedlegg:
  • Q2 Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Avvik for royalimpregnert kledning brukt i eneboliger, småhus, toetasjes lavblokker og fritidsboliger
  • Q2 Notat: Sprinklede boligbygg i 3 og 4 etasjer- Søknad om midlertidig brukstillatelse - Avvik for royalimpregnert kledning
    
 • Det er også sendt ut informasjonsbrev om hvilke boligtyper som ikke dekkes av en generell "oppskrift", og hvor man må kontakte en brannrådgiver i det enkelte byggetiltaket for å vurdere om personsikkerheten er tilfredsstillende for midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse – Boligtyper med "oppskrift"

Informasjonsbrev 6 - datert 25.1.2021: Inneholder "oppskrift" for søknad om midlertidig brukstillatelse med avviksvurdering for eneboliger, småhus, toetasjes lavblokker og fritidsboliger. Se figur 1 under for eksempler på boligtyper som omfattes.

Den enkelte søknad om midlertidig brukstillatelse skal vedlegges Q2 Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Avvik for royalimpregnert kledning brukt i eneboliger, småhus, toetasjes lavblokker og fritidsboliger. Forutsetningen for å kunne bruke denne brannfaglige redegjørelsen er at fasadekledning som vender mot rømningsvei tilfredsstiller preaksepterte ytelser i VTEK.

BP Bilde2.png

Figur 1

 

Informasjonsbrev 7 – datert 27.1.2020: Inneholder "oppskrift" for søknad om midlertidig brukstillatelse med avviksvurdering for sprinklede boligbygg i 3 og 4 etasjer. Det følger av TEK17 at alle boligbygg hvor det er krav om heis, skal være sprinklet. Se figur 2 for eksempel på sprinklede boligbygg i 3 etasjer. Den enkelte søknad om midlertidig brukstillatelse skal vedlegges Q2 Notat: Sprinklede boligbygg i 3 og 4 etasjer- Søknad om midlertidig brukstillatelse - Avvik for royalimpregnert kledning

BP Bilde3.png

Figur 2

 

Forutsetningen for å bruke denne brannfaglige redegjørelsen er at fasade mot rømningsvei (f.eks. mot svalgang) har ytelsen B-s3,d0 (Ut1). Om rømningsveien har kledning med dårligere ytelse så må denne erstattes før søknad om midlertidig brukstillatelse innsendes til kommunen. 

Midlertidig brukstillatelse – Boligbygg uten "oppskrift" fra Boligprodusentens Forening

Informasjonsbrev 8 - datert 28.1.2021: Noen boligtyper dekkes ikke av de to ovennevnte brannfaglige redegjørelsene. For disse andre boligtypene vil det ikke utarbeides en generell "oppskrift" til søknad om midlertidig brukstillatelse.

Boligprodusentenes Forening har anbefalt at brannrådgiveren som skal vurdere personsikkerheten har kompetanse innenfor tiltaksklasse 3 for brannprosjektering. I disse sakene kan man følge samme "avviksspor" som beskrevet over. Den ansvarlig for brannprosjekteringen må vurdere om det er tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personer, eller om det må gjøres tiltak for å oppnå tilstrekkelig personsikkerhet før søknaden sendes inn. Dette gjelder for følgende boligbygninger:

 • "Større" flermannsboliger i flere etasjer som verken kan defineres som småhus (maksimalt 4 boenheter) eller boligblokk med sprinkleranlegg. Eksempel på treetasjes boligbygg uten heiskrav er 6- og 8-mannsboliger, hvor det bare er én etasje opp til inngangsdør til øverste leilighet, men hvor denne leiligheten så går over to plan, og bygget totalt sett har tre etasjer. Se figur 3 under for eksempel på slike boligbygg.

 

BP Bilde4.png

Figur 3

 • Boligbygg med royalkledning hvor det er utført brannprosjektering i tiltaksklasse 3 med analyse og fravik fra preakseptert ytelse. Foretaket som har ansvarsrett for brannprosjektering i tiltaket må revidere brannanalysen og gjøre en egen avviksvurdering før søknad om midlertidig brukstillatelse innsendes.
 • Alle boligbygg over 4 etasjer skal etter preakseptert ytelse ha brannhemmende kledning. Dersom det er benyttet royalimpregnert kledning i disse boligbyggene skal brannprosjektering ha vært tiltaksklasse 3 med fraviksanalyse.


Neste fase planlegges
Boligprodusentenes Foreningen har begynt å planlegge neste fase om grunnlag for søknad om ferdigattest. Her vil vi kartlegge hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres for å lukke avviket knyttet til royalkledning for de ulike boligtypene, før man kan søknad om ferdigattest. Vi vil fortsette samarbeidet med brannekspertise på høyt nivå, Treindustrien, royalprodusenter, myndigheter og våre medlemmer.

Vedlegg:

Notat fra DiBK: Produkter til byggverk-bygge- og bruksfase