Skjermbilde 2021-04-30 kl

Miljødirektoratet

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

Tilskuddsordningens formål er å fremme klimatiltak i kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre ved å støtte prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Hvem kan søke?

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9 kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Longyearbyen lokalstyre kan søke. Ingen andre kan søke Klimasats-støtte.

Hva kan søkes om?

Til søknadsfristene 15. mai, 15. august og 15. november er det mulig å søke om: 

  • merkostnader som følge av klimagassreduserende hensyn i konkrete anskaffelser/innkjøp
  • kartlegging av mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsarbeider
  • ladepunkter til kommunale tjenestebiler, for kommuner som har fått støtte til ti eller færre punkt tidligere

Hvordan gjøres det?

Tilskuddsordningens delmål er å bidra til at søkerne integrerer klimahensyn i sine aktiviteter, og at de styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som tilrettelegger for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører. 

Du kan lese mer og sende inn din søknad her

Neste søknadsfrist er 15. mai