Illustrasjonsbilde: Pexels

Illustrasjonsbilde: Pexels

Oslobygg

Legionellaprosjekt i Oslobygg underbygger erfaringer fra Stavanger – kan gi millioner i besparelse

Oslobygg har gjennomført et prosjekt for å kartlegge forekomst av dyrkbar legionella i skolebyggene. Som del av prosjektet ble det gjennomført en omfattende kartlegging av alle dusjer i Oslo kommunes skoler samt de legionellatiltak som gjennomføres i dag. 


Tore Fredriksen, seniorrådgiver, Oslobygg
Fredrik Horjen, nettverksrådgiver, NKF


Hensikten med legionellaprosjektet i Oslo var å kartlegge legionellasituasjonen i Oslos skolebygg og verifisere funnene som var gjort i Stavanger. Gjeldende forskrift med veiledning fra helsemyndighetene fremhever at eier (kommunen) har ansvaret og skal vurdere risikoen for smitte og iverksette eventuelle tiltak.

Prosjektet viser at Oslobygg gjennomfører en rekke driftstiltak og har installert utstyr fra flere leverandører uten først å vurdere risikoen for legionellasmitte. Den årlige kostnaden med dagens tiltak er anslått til 9 mill kr. I tillegg kommer kostnadene knyttet til investering av installasjonene ved oppstart.

Prosjektet har samlet inn i underkant av 1000 legionellaanalyser fra 124 skolebygg. Det er påvist Legionella pneumophila i syv skoler. Legionella pneumophila er den legionellaarten det knyttes tilfeller av sykdom til. Norsk og internasjonal statistikk viser at barn og unge i svært liten grad blir smittet av legionella. Det er ingen kjente tilfeller av legionellasmitte fra skoler i Norge. Eldre menn med dårlig immunforsvar (røykere og alkoholikere) er mest utsatt for smitte. Dette er en gruppe som i liten grad benytter dusjene i Oslos skoler. Dette innebærer at risikoen for smitte fra Oslos skoler er ekstremt lav og at dagens strategi for bekjempelse av legionella er lite treffsikker og kostnadseffektiv.

Prosjektet viser at kommunen med innføring av risikobasert overvåkning av legionella kan redusere kostnadene betydelig og samtidig oppnå en bedre sikkerhet mot legionellasmitte. Det er grunn til å tro at dette også vil gjelde for Oslobyggs øvrige bygningsmasse som ikke er undersøkt i prosjektet.

Basert på kunnskapen fra prosjektet vil Oslobygg etablere nye retningslinjer for risikobasert legionellahåndtering i tråd med erfaringene fra Stavanger kommune. Retningslinjene vil basere seg på regelmessige overvåkning / prøvetaking av vannet, standardisert sjekkliste / risikovurdering og oversikt over relevante tiltak.

For nærmere informasjon om prosjektet se «Rapport fra legionellaprosjekt – Etablering av risikobasert håndtering av Legionella».