Vannkran

Infrastruktur

Mulighetsstudie 2021 for vann- og avløpssektoren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker i felleskap å få utarbeidet en mulighetsstudie som synliggjør effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren og samfunnsøkonomiske effekter.

Utvikle potensialet i sektoren?

Studien skal også gi departementene anbefalinger og peke ut strategier som muliggjør realisering av potensialet. Målsettingen med studien er å utforske og utvikle potensialet i sektoren med sikte på en best mulig utnyttelse av offentlige ressurser i de kommende årene. Studien skal utarbeides på en bred tverrfaglig basis, og vil inngå i departementenes fremtidige beslutningsgrunnlag for sektoren.

Les hele saken inkludert studiedesign og oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget på derpartementets sine sider