Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF: Byggesak 2.0 – undersøkelse avdekker at det fortsatt er et stykke igjen

Forenkling, effektivisering og standardisering. Dette er mål for digitalisering av byggesøknadsprosessen og kommunenes saksbehandling. – Før sommeren ble det i samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet lansert nye søknadsløsninger for byggesak. På mange måter er dette Byggesak 1.0. Nå har NKF gjort en undersøkelse som avdekker at vi trenger økt innsats for å få digitalisert den kommunale byggesaksbehandlingen, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF. 

Rune Aale-Hansen, adm.dir., Norsk Kommunalteknisk Forening
Rune Aale-Hansen, adm.dir., Norsk Kommunalteknisk Forening

I samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lanserte fem leverandører og Oslo kommune før sommeren nye, digitale søknadsløsninger for byggesak. 1. oktober stenger derfor ByggSøk for nye søknader. NKF har nettopp spurt alle landets kommuner om de har innført ebyggesak, eventuelt hvorfor ikke. De som har innført ebyggesak er i tillegg spurt om det er utfordringer med løsningen som er valgt. 

– Den største tidstyven i byggesaksbehandlingene har hittil vært mangelfullt eller feil utfylte søknader. Løsningene som ble lansert før sommeren gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres mot regelverket før de sendes, for å sikre at søknaden er komplett. Dette gir raskere saksbehandling, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF: – Neste skritt i dette effektiviseringsarbeidet er å digitalisere saksbehandlingen i kommunene. Mange kommuner er allerede i gang, men det er langt igjen før vi er i mål. 

Frustrasjon. Savner gode og standardiserte løsninger.

– NKF har nylig gjennomført en undersøkelse blant alle landets kommuner, om innføring av ebyggesak – altså elektronisk byggesaksbehandling. Tilbakemeldingene vi har fått avdekker en del frustrasjon over at det fortsatt er mye som gjenstår. Over halvparten av landets kommuner har ikke innført ebyggesak. Og selv blant de som har anskaffet et digitalt system, meldes det om «mangler» før det fungerer etter intensjonen, forteller NKF-direktøren: – Det er flere forklaringer på hvorfor dette ikke er på plass. Noe av det viktigste handler om mangel på hyllevareløsninger. Det vil si mest mulig standardiserte løsninger som snakker sammen med øvrige saksbehandlingssystemer i kommunene. Dagens løsninger oppleves å være dyre samtidig som de ikke oppfyller effektiviseringsmålene inkludert integrasjon med andre systemer. 

– Det er ingen tvil om effektiviseringspotensialet som ligger i digitalisering av hele byggesaksbehandlingen. Dette vil være til glede både for utbyggere og kommunene. For å komme i mål mener NKF det er nødvendig med økt innsats i et fellesskap mellom kommunene, leverandørene og myndighetene. Vi håper DiBK vil være med på et arbeid der målet er mest mulig standardiserte løsninger slik man har fått på søknadssiden. Dette vil ikke rokke ved respekten for det kommunale selvstyre, men derimot bidra til å dele kunnskap og erfaring som samlet gir en bedre kommunal saksbehandling av byggesøknader. 2021 bør være året dette kommer på plass, avslutter Aale-Hansen.