Osmund Kaldheim, Administrerende direktør, Husbanken

Osmund Kaldheim, Administrerende direktør, Husbanken

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF gratulerer Husbanken med 75 år!

I dag er det 75 år siden Stortinget i 1946 vedtok å opprette Husbanken. Den gangen var oppdraget å bygge opp landet igjen etter krigen, og Husbanken ble et av etterkrigstidens største velferdsprosjekter. Lenge var Husbanken den viktigste kilden til boliglån for folk flest.

NKF gratulerer Husbanken med 75 årsdagen, og ser frem til videre samarbeid!

I Norge har man etter hvert fått et fast mønster for arbeids- og ansvarsfordelingen i boligsektoren mellom stat, kommune og private. Statens primære oppgave er å gi hensiktsmessige lovregler på området, og sørge for det finansielle grunnlaget for boligreising på akseptable vilkår. Videre gir staten, i ikke ubetydelig omfang, råd og veiledning i spørsmål med tilknytning til boligbyggingen. Gjennom å gi skattefradrag for lån stimulerer staten også på etterspørselssiden. 
Kommunenes oppgave er å planlegge den konkrete boligbyggingen og sørge for at planene kan gjennomføres, blant annet ved å sørge for at tilgangen på byggeklare tomter er stor nok. Videre er kommunene tillagt ansvaret for at særlig vanskeligstilte har tilfredsstillende boforhold. Den private sektor, medregnet boligkooperasjonen, står stort sett for selve boligproduksjonen og boligforvaltningen.
NKF har i mange år hatt tett og godt samarbeid med Husbanken, og vi gleder oss til å fortsette dette samarbeidet årene som kommer, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF.

Gratulerer med dagen!