Kommunal- og distriktsdepartementet

Nye tolkingsuttalelser fra departementet

Over sommeren har det dukket opp flere tolkingsuttalelser fra departmentet. Vi har samlet noen av dem her.

Blant annet skriver KDD om gebyr og fastsettelsen av disse.

Kommunal og distriktsdepartementet bekrefter at det er lovlig for kommuner å oppstille en gebyrforskrift som angir gebyrsatsene for ulike sakstyper som "kr X." Kommunestyret kan vedta konkrete gebyrsatser årlig, for eksempel i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det er imidlertid en forutsetning at gebyrsatsene fastsettes i samsvar med selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene ikke skal overstige kommunens reelle kostnader ved å utføre lovpålagte tjenester.

Det er ingen rettslig plikt for kommunene til å vedta en ny gebyrforskrift hvert år, men de skal jevnlig kontrollere at grunnlaget for gebyrfastsettelsen er i tråd med selvkostprinsippet. Dette kontrolleres typisk gjennom kommunenes budsjettbehandling.

Det er dermed lovlig å angi gebyrsatsene som "kr X" og vedta konkrete satser årlig. Det anbefales likevel at kommunen vedtar ny forskrift jevnlig med høring og saksbehandlingskrav etter forvaltningsloven, for å sikre at gebyrene gjenspeiler selvkostprinsippet over en viss tidsperiode.

NKF byggesak har også utarbeidet en mal til gebyrregulativ som du finner på temasidene for nettverkene i NKF byggesak.

Under finner du tolkingsuttalelsene siden sist.

Alle tolkingsuttalelser innenfor plan- og bygningsrett finner du her.

Fagkonferanse 2023.png