Bestiller & Leverandør

NKF bygg og eiendom

Nytt bestiller- og leverandørforum

Samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner

Jarle Kvalvik_250x238
Jarle Kvalvik, direktør Prosjekt og utbygging, Bergen kommune

NKFs bestiller- og leverandørforum

NKF prosjektstøtte samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner i et nytt bestiller- og leverandørforum. Forumet skal drøfte aktuelle utfordringer i relasjonen mellom bestiller og leverandør og sette inn aktuelle tiltak. Forumet skal være høringsinstans for produkter/resultater fra NKF prosjektstøtte. De som møter er representanter fra Norges eier og forvalterorganisasjoner, Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene, Virke (vareleverandørene), Nelfo, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA).

Jarle Kvalvik -prosjektsjef i Bergen kommune, leder forumet
NKF ved Elisabeth Leikanger og Fredrik Horjen er sekretærer.
- Vi forventer at dette forumet vil jobbe frem tiltak og forsøksprosjekt, som vil medføre en mye mer effektiv bransje hvor feil og mangler tas ned på et minimumsnivå, sier Jarle Kvalvik.

EFF
Fra venstre: John R. Moen (Statsbygg), Bengt Herning (Virke), Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom), Kristin Augestad (Multiconsult), Snorre Fuhr (EBA), Siw Linderud (EBA), Ari Soilammi (RIF), Egil Skavang (Arkitektbedriftene), Fredrik Horjen (Prosjektleder NKF prosjektstøtte NKF), Vigdis Sværen (Nelfo), Tore Fredriksen (Oslo- Undervisningsbygg KF), Knud Fredrik Mohn (Eier og forvalterforumet), Kjetil Wold Henriksen (Hamar kommune), Jarle Kvalvik (Bergen kommune)

 

 

Initiativ fra NKFs Storbynettverk

Det hele startet med en frustrasjon i NKFs storbynettverk over problemer med rådgiverne. NKF inviterte RIF til møte om saken i januar. Her var Statsbygg også tilstede.
På det neste møtet kom Eier og forvalterforumet, Forsvarsbygg og EBA med. Forumet har brukt flere møter til å drøfte Proby-rapporten fra 2013 som tar opp problemer mellom Statsbygg som bestiller og deres rådgivere. Den peker på forbedringspunkter hos både Statsbygg som bestiller, og rådgiverne. Det er klart at bestillerne også har et betydelig ansvar for å lykkes i sine prosjekter.
Gode bestillinger og god oppfølging underveis gir bedre prosjekter og mindre problemer med rådgivere og andre leverandører.
NKF prosjektstøtte har som mål å bidra til økt bestillerkompetanse i kommunale byggeprosjekter.

Siden oppstartmøtet i januar har Arkitektbedriftene, Nelfo og Virke også kommet med i forumet.
Dermed er de store sentrale organisasjonene i verdikjeden med.
5 møter er arrangert så langt. Nye problemstillinger er kommet på bordet.

- Hvordan skape tillit mellom bestiller og leverandør? Ulike samspillsmodeller prøves ut i kommunene. En arbeidsgruppe er nedsatt for å se nærmere på dette.
- Hvordan bidra til innovasjon, grønt skifte og digitalisering. Statsbygg har satt i gang en stor satsning for å øke bestillerkompetansen på dette området med DIGI bygg.

NKF´s bestiller- og leverandørforum er et sted for å initiere piloter og spre ny kunnskap til verdikjeden

- Hvilke krav bør kommunene stille når de engasjerer ”byggherrementorer” til sine byggeprosjekter? 

En arbeidsgruppe er i ferd med å settes ned for å utarbeide en kravspesifikasjon. Mye av innovasjonen i byggenæringen skjer hos vareprodusentene. Vi må som bestillere følge med. Det vil bidra til raskere spredning og mer innovasjon. De tekniske anleggene blir viktigere og viktigere i byggene og utgjør en betydelig del av byggekostnaden.
Vi må som bestillere invitere de tekniske entreprenørene tidligere inn i byggeprosjektene. Der vil redusere kostnadene og gi mer funksjonelle bygg.  

En arena for dialog er etablert, og kommunene setter dagsorden

Det som begynte med frustrasjon over rådgiverne har etter hvert blitt en arena for dialog om sentrale problemstillinger.
Det nye er at det er NKF og kommunene som bestillere som leder forumet og setter dagsorden.
Forumet er godt egnet til å være høringsinstans og ble formelt knyttet til NKF prosjektstøtte i styremøte 12.06.17. NKF vil være sekretariat for Forumet i prosjektperioden 2017-2018.