Du er her: Publikasjoner
UU hefte 2020

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nytt temahefte om universell utforming

NKF har revidert temaheftet om universell utforming for de kommunaltekniske fagområdene. Du kan laste ned heftet gratis her!

Kommunen har ansvaret for at universell utforming blir tatt hensyn til i all fysisk planlegging. Som planmyndighet har den også ansvaret for å ta hensyn til nasjonale mål for universell utforming. Slik kan det stilles krav i byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Som bygningsmyndighet er kommunen også ansvarlig for å avholde forhåndskonferanser, gi veiledning og behandle byggesøknader.

I tillegg skal den føre tilsyn og drive ulovlighetsoppfølging. I følge plan- og bygningsloven (pbl) har man et spesielt ansvar for å tilse at medvirkning blir ivaretatt for planer, og for aktiv medvirkning for spesielle grupper. Alle kommuner skal ha et eldreråd, et råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd. Kommunen er i tillegg til å være plan- og bygningsmyndighet, vei- og friluftsmyndighet. Den er også arbeidsgiver, utbygger og eier av bygg og anlegg med arbeidsplasser og publikumsbygg. Dette fører med seg et ansvar både som arbeidsgiver og eier.

Heftet er utarbeidet ved hjelp av tilskuddsmidler fra Bufdir og tar for seg universell utforming innen de kommunaltekniske fagområdene.

Her finner du hele heftet.