DiBK logo

DiBK

Oppdatert veiledning til TEK17 § 7-3 Sikkerhet mot skred

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 om sikkerhet mot skred er oppdatert i tråd med nye veiledere fra NVE om skred i bratt terreng og utredning og bygging i kvikkleireområder.

NVE er nasjonal skredmyndighet og Direktoratet for byggkvalitet støtter seg på NVEs skredfaglige råd. Endringene i veiledningen til byggteknisk forskrift endrer ikke sikkerhetsnivået, men innebærer en tydeliggjøring og utdyping av metodikken som kreves både for sikkerhet mot kvikkleireskred og for kartlegging av andre skredtyper.

Se veiledningen til TEK17 § 7-3.

Oppdatert kvikkleireveileder

I desember 2020 publiserte NVE en revidert veileder som beskriver hvordan skredfare i kvikkleireområder skal utredes og tas hensyn til i arealplanlegging og byggesak. Den nye kvikkleireveilederen er et forbedret hjelpemiddel for utredning av kvikkleireområder. På denne måten tydeliggjøres prosessen for hvordan man skal vurdere om det kan være fare for større områdeskred, og hvordan tilstrekkelig sikkerhet skal utredes og dokumenteres.

Sikkerhetsnivået som lå til grunn i den tidligere veilederen (NVE 7/2014) er ikke endret i den oppdaterte versjonen (NVE 1/2019), men gir aktørene et bedre hjelpemiddel ved utredning av stabilitet i kvikkleireområder samt til å svare ut sikkerhetskravene i TEK 17 §7-3.

Les mer om veilederen på nettsiden til NVE.

Oppdatert veileder om skred i bratt terreng

I november 2020 publiserte NVE en oppdatert veileder som beskriver hvordan skredfare i bratt terreng skal utredes og tas hensyn til ved arealplanlegging og utbygging.

Veilederen omfatter snøskred, steinsprang, steinskred, jordskred, flomskred og sørpeskred. Veilederen supplerer og utdyper NVEs retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar. Den nye veilederen gir en metodikk for skredfareutredninger og dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot skred i bratt terreng, som oppfyller krav til sikker byggegrunn. Den nye veilederen gir råd både til de som skal bestille en skredfareutredning og til de som skal utføre slike skredfaglige utredninger.

Les mer om veilederen her på nettsiden til NVE

Saken er hentet fra DiBK sine hjemmesider.

Webinar: Krav til sikkerhet mot kvikkleireskred i plan- og byggesaker

24. mars holde Kjetil Indrevær fra NVE et webinar om kvikkleireskred. Indrevær er seniorrådgiver i NVE og har en doktorgrad i geologi fra Universitetet i Tromsø. Han hjelper kommuner med å ivareta skred- og flomsikkerhet for ny bebyggelse gjennom arealplan og har blitt kåret til årets foreleser på Institutt for geofag på universitetet i Oslo.

Ser mer informasjon her.