Illustrasjonsbilde: Sindre Strøm. Pexels

Illustrasjonsbilde: Sindre Strøm. Pexels

NKF byggesak

Strømstøtte på hytta?

Høye strømpriser har ført til en økning av hytteeiere som ønsker strømstøtte også til “fritidsbolig”. NKF byggesak har de siste ukene fått tilbakemelding fra flere av våre medlemmer om en økning av henvendelser til kommunen om hvilken dispensasjon som er nødvendig for å kunne få strømstøtte på hytta. 

NKF byggesak, ved rådgiver Jon Adler Torp, har de siste ukene fått tilbakemelding fra flere av våre medlemmer om en økning av henvendelser til kommunen. Foto: Chris Caspersen
NKF byggesak, ved rådgiver Jon Adler Torp, har de siste ukene fått tilbakemelding fra flere av våre medlemmer om en økning av henvendelser til kommunen. Foto: Chris Caspersen

En av årsakene til dette er at det i veiledningsteksten på NVEs opplysningsside om strømstøtte fremkommer at støtteordningen også kan innvilges for fritidsboliger dersom det er innvilget dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. 

Veiledningsteksten er ikke direkte feil, men gir et veldig forenklet og uriktig bilde av hva som kreves for å få bruksendret en fritidsbolig til bolig. Hytteeierne blir ikke gjort kjent med de faktiske kravene som blir stilt i forbindelse med en slik søknad som at bygningen oppfyller tekniske krav, det må , renovasjonsløsning, atkomst, parkering, avstand til skoler og skoleskyss, samt tilknytning til vann og avløp.  

Det er også store forskjeller i hvordan kommunene vurderer slike søknader. For kystkommunene på Sør- og Østlandet er det ofte mindre interessant med slike bruksendringer da mange av hyttene og hytteområdene ikke er egnet for fast bosetting. Årsaken til dette kan være at hytta kun har tilgang via sjøvei og at mye mange av hyttene i dette området er eldre bebyggelse som avviker stort fra gjeldende krav i forskrift.  

På fjellet og i Innlandet er oppfatningen flere steder en annen. Her er det en større andel av fritidsboligene oppført i nyere tid slik at både hyttene selv, samt vei, vann og avløp imøtekommer dagens krav. Flere hyttefelt på fjellet er i tillegg oppført forholdvis tett opptil eksiterende sentrumsområde slik at avstand til sentrale funksjoner er overholdt.  

For enkelte kommuner vil også en bruksendring ofte være velkommen da det vil føre til økt tilflytting til kommune, noe som vurderes som svært positivt. 

NKF sin oppgave er ikke å vurdere hva som er rett eller galt i kommunenes vurderinger. Vår oppgave er i dette tilfellet kun å sørge for at informasjonen som deles med publikum på NVEs sider skal inneholde informasjon som gir et riktig bilde av hva en bruksendring av fritidsbolig innebærer. NKF byggesak har derfor etter dialog med NVE, oversendt et forslag til ny veiledningstekst til bruk på deres sider.  Dette vil forhåpentligvis bidra til at litt færre tar kontakt med kommunene med spørsmål om hvilken dispensasjon som er nødvendig for å kunne få strømstøtte. 

Forslag til ny veiledningsteksten, oversendt til NVE: 


«DEKKES STRØMUTGIFTENE FOR HYTTA? 

Nei. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn. 

For å få strømstøtte til fritidsboligen må man søke kommunen om bruksendringstillatelse til bolig etter plan- og bygningsloven, og man må kunne dokumentere at slik tillatelse er gitt. Denne dokumentasjonen må legges frem for nettselskapet. Du må selv ta kontakt med nettselskapet for å få støtte. Kommunen vil føre bruksendringen i matrikkelen. 

For å søke om bruksendring må man normalt ha bistand av fagkyndige som kan godkjennes for ansvarsrett og som kan stå for søknad og prosjektering slik at bygningen gjennomgås for å sikre at bygget oppfyller tekniske krav. Det er egne og enklere tekniske krav til fritidsbolig enn til bolig. Ved bruksendring til bolig kommer dagens krav i gjeldende teknisk forskrift (TEK17) til anvendelse. Andre forhold som skal vurderes ved bruksendring til bolig: renovasjonsløsning, atkomst, parkering, skoleskyss, vann og avløp etc. En bruksendring kan i tillegg være avhengig av dispensasjon. Dette kommer an på gjeldende plan for arealet der bygget er oppført. Dersom fritidsboligen for eksempel ligger i et område avsatt til fritidsbebyggelse i reguleringsplan, må man søke om dispensasjon fra arealformålet. Kommunene har egne gebyrsatser for bruksendring og eventuelle dispensasjoner.» 


Har du tilbakemeldinger til oss kan de sendes på e-post til rådgiver for NKF byggesak, Jon Adler Torp.


Fagkonferansen 22 header.png