Ringebu_IMG_2019

NKF bygg og eiendom

Tar grep for endringsprosesser innen renhold

Ringebu_IMG_2019

Det er alltid et spørsmål om økonomi

Av Johnny Haugland, Consulent Partner

Renhold er ressurskrevende, og kan utgjøre mer enn 25 % av FDV-kostnadene for en bygning, altså omtrent som energikostnadene. Optimalisering av verdikjeden er en forutsetning for å møte morgendagens krav til drift. 

Et primært fokusområde som NKF nå ønsker å bistå sine medlemmer med er gevinster innen renhold. Sentralt vil det være å drifte sin virksomhet med en bedre kontroll over kostnadene, noe som vil gjøre kommune-Norge mer konkurransedyktig. Det å profesjonalisere og kostnads-effektivisere renholdsleveransen kan gi store gevinster. Derfor bør det legges til rette for kompetanseutvikling av renholdsdivisjonen.

Vi skal nå stifte bekjentskap med en kommune som har satset målrettet og oppnådd stor gevinst. Hva har de gjort som gir slike oppsiktsvekkende resultater?

Ringebu kommune i Oppland presenterer sine suksesskriterier

Her møter vi ledelse som har tatt på alvor behovet for endringer, og har satset på å få det til.
Resepten har vært å lytte til de ansattes innspill og å øke deres kompetanse på å samarbeide. Prosessen har foregått som et tett samarbeid mellom driftsledelse, avdelingssjef, seksjonsleder og personalsjef. Viljen til å tenke nytt - både på utstyrssiden, metodikk, kvalitetssystemer og innovasjon.

I Ringebu kommune arbeider 18 renholdere fordelt på 15 årsverk. Disse er fordelt på 3 geografisk atskilte team som har ulike bygg som blant annet: Adm. bygg, skoler, sykehjem/helseinstitusjoner, barnehager og kulturbygg. Ved hver enhet er det gruppen som fordeler oppgavene seg i mellom innen de ulike byggene. Det betyr at det er kollektivet som blir målt og som har ansvaret for alle bygg innenfor teamet. Dette bidrar til at de får et eierforhold til den jobben de utfører, og lærer dem verdien av godt samspill i teamarbeidet.

Hele artikkelen kan du lese i tidskriftet Kommunalteknikk nr. 5

NKFs renholdskurs finner du her.