Norsk Kommunalteknisk Forening

Velkommen til digitalt landsmøte

På landsmøtet skal det blant annet velges styrer og settes retning for de neste to årene. Alle medlemmer er velkommen til å delta digitalt og har stemmerett. Agenda og sakspapirer finner du her.

NKFs medlemmer er invitert og velkomne til å delta digitalt via Teams.

Alle medlemmer som ønsker å delta digitalt, må melde seg på. Påmelding og program til landsmøtet finner du ved å klikke her. 

Det blir fysisk oppmøte for alle «gamle» og nye styremedlemmer i NKFs hovedstyre og alle fagstyrer, hovedstyrets valgkomite samt kontrollkomite. Opplæring i styrearbeid med mer står på agendaen. Alle 

Innkalling, dagsorden, sakspapirer og vedlegg finnes her.


Agenda:

 1. Velkommen og godkjenning av innkalling v. NKFs styreleder. 
 2. Valg av møteleder. 
 3. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden. 
 4. Valg av to representanter som skal føre og underskrive protokollen sammen med møtelederen. 
 5. Gjennomgang av årsrapport og regnskap godkjent av hovedstyret for 2020 - vedlegg her.
 6. Godkjenning av årsrapport og regnskap for 2021 inkludert revisjonsberetninger og kontrollkomiteens beretninger. 
 7. Opprettelse av NKF digital 
 8. Behandle strategisk plan og vedta ny strategi for NKF for 2021-2024. 
 9. Fastsettelse medlemskontigent 
 10. Velge leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer i nummerrekkefølge til hovedstyret. 
 11. Velge leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer i nummerrekkefølge til hvert av fagstyrene. 
 12. Velge valgkomite for hovedstyre og fagfora med tre medlemmer der en er leder. 
 13. Velge offentlig godkjent revisor. 
 14. Velge kontrollkomité med tre medlemmer der en er leder. 
 15. Behandle innkomne saker