IKbygg mobil

Norsk Kommunalteknisk Forening

Videreutvikler system for kontroll av universell utforming i skoler

NKF har utviklet et internkontrollsystem som alle kommuner kan bruke for å påse at kommunale bygg er i forskriftsmessig stand. Med støtte fra Bufdir skal NKF i høst videreutvikle systemet for å sikre at det bedre fanger opp krav til universell utforming (UU) i skoler. – Oppfølging av universell utforming er allerede en del av internkontrollsystemet. Vi har imidlertid sett behov for å heve kvaliteten både på omfanget av UU i selve systemet og utformingen knyttet til bruk, rapportering og oppfølging av avvik, feil og mangler, forklarer Rune Aale-Hansen adm. dir. i NKF.

09A9576
Adm. dir. i NKF, Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi.

IK-bygg er et internkontrollsystem alle landets kommuner kan bruke i sitt arbeid med å drifte og vedlikeholde kommunale bygg. Verktøyet viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, miljø og sikkerhet. I tillegg består det av en enkel og praktisk sjekkliste som besvares ved hjelp av trafikklys som kartlegger tilstanden på byggene. Med økonomisk støtte fra Bufdir skal NKF nå videreutvikle systemet med tanke på bedre oppfølging av universell utforming i skoler. 

– Det er klare krav til universell utforming i offentlige bygg, ikke minst når det gjelder skoler knyttet til beliggenhet, adkomst og tilgjengelighet. NKFs Tilstandsbarometer for kommunale bygg viser at enkelte skoler ikke er i forskriftsmessig stand. Vi ønsker derfor å utvikle kontrollsystemet kommunene kan bruke, slik at det bidrar til bedre drift og vedlikehold og dermed også økt tilgjengelighet på skolene, sier Rune Aale-Hansen adm. dir. i NKF: – Internkontrollsystemet vi konkret skal videreutvikle brukes av driftere og forvaltere av skoler. Samtidig som de vil få rask oppdatering av systemet, mener vi utviklingen vil gi styrket informasjonsgrunnlag om UU-tilstand som det enkelte kommunestyre vil kunne få som beslutningsgrunnlag i budsjettering knyttet til oppgradering og vedlikehold av skoler. 

Brukermedvirkning viktig 
– IK-bygg brukes i dag av halvparten av landets kommuner. NKF har en egen brukergruppe av driftere og forvaltere som i denne sammenheng vil bidra til å identifisere løsninger for enda bedre rapportering og avviksoppfølging av UU. I tillegg ønsker vi å invitere funksjonshemmedes organisasjoner til dialog om dette arbeidet, forteller NKF-direktøren: – Vi har fått 200 000 kroner i støtte fra Bufdir til dette konkrete delprosjektet og regner med å bruke opp mot 500 000. Det er mye penger for videreutvikling av en «modul». Samtidig mener vi dette er et viktig og kritisk element for å bidra til økt tilgjengelighet på skolene. Alle barn har rett til utdanning og da må skolebyggene være tilgjengelige. Hensikten med UU-regelverket er å sikre likebehandling av alle. Da er det også viktig med et godt kontrollsystem som sikrer at byggene er i forskriftsmessig stand. 

Les mer om IK-bygg på de revitaliserte nettsidene.