Kommunerepresentanter fra: Farsund, Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, og Risør. Foto: Elisabeth Leikanger

Kommunerepresentanter fra: Farsund, Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, og Risør. Foto: Elisabeth Leikanger

NKF bygg og eiendom

Vil bidra til å skape et bærekraftig Norge

- Vi kan ikke stoppe utviklingen selv om det er noen som skal gå av med pensjon om 2 år!

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden. Foto: Elisabeth Leikanger
Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden. Foto: Elisabeth Leikanger

Ordfører Per Kristian Lunden hadde forberedt seg godt da han, 12. mai, ønsket NKF Agdernettverket med representanter fra Farsund, Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lillesand og Lindesnes velkommen til Risør. Representantene fra Risør var vertskap for møtet, og Lunden uttrykte stor tilfredshet med samarbeidet med dem. Videre fremholdt han betydningen av å vedlikeholde eksisterende bygg, og satte dette inn i sammenhengen med fremtidens bærekraftige byggforvaltning. Han erkjente også at politikerne ikke er gode nok på å ta med vedlikeholdskostnadene i planleggingen av bygg.

På samlingen i Risør ble følgende tema belyst og drøftet:

Revidert kommunelov: Nettverksrådgiver Erik Hole holdt et opplysende og engasjerende foredrag om hva kravene/endringene betyr for enhetene i kommunene, og bruk av et FDV-system og NKFs egenutviklede IK-bygg opp mot internkontrollkravene.

Renholdsaktuelt for eiendomsforvalteren: Hvordan oppnå et bedre samarbeid og felles forståelse på tvers av fagområdene? Nettverksrådgiver Bjørg Flaaten er opptatt av bevisstgjøring av kostnadsbildet for renholdsdriften basert på erfaringstall for ulike romtyper. Det må også settes fart på digitalisering innen renholdet. Flere kommuner velger å digitalisere renholdstjenesten for løpende dokumentasjon på utførelse og kvalitetskontroll.

NKFs nye strategi 2022 - 24: NKFs rådgiver Elisabeth leikanger orienterte om at organisasjonens nye strateg skal vedtas på Landsmøtet 19. mai. Ambisjonen er at NKFs medlemmer skal bidra til å skape et bærekraftig Norge for fremtidige generasjoner. NKFs nye strategi bygger på nasjonale satsingsområder og KS sin Langtidsstrategi. Klima og miljø er et felles ansvar.

Kommunene er forpliktet til å være med å oppfylle FNs bærekraftmål

Kommuners ambisjoner er å utvikle gode formålsbygg som skoler, barnehager, sykehjem, idretts- og kulturbygg, og boliger med fokus på miljø og klima. Samtidig så settes også fokus på sosialt ansvar for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i våre anskaffelser.

Livssykluskostnader og hensynet til klima og miljø er ofte to sider av samme sak. Drift, vedlikehold og utfasing av en anskaffelse kan påføre det offentlige utgifter for mange år fremover. Vi må også rette denne oppmerksomheten mot eksisterende bygg, og være med på omstillingen til mer gjenbruk.

Norges største byggeier (kommunene) forvalter en enorm realkapital, og investerer årlig for milliarder. Tiltak som gjøres i kommunene vil derfor ha stor betydning for oppnåelse av bærekraftmålene, og utviklingen av Norges fremtidige bærekraftige byer og lokalsamfunn. Kommunenes enorme innkjøpsmakt kan også utfordre leverandørene og påvirke lovverket, slik at det blir enklere å ta grønne valg. NKFs strategi peker på de målene som er mest relevante for NKFs medlemmer.

Gjennom utvikling av verktøy, formidling av kunnskap, og deling av beste praksis skal NKF bidra til at kommunene lykkes med det store spranget fra kommune-grått til kommune-grønt.

Hvorfor digitalisere renhold?

Vi kan ikke stoppe utviklingen selv om det er noen som skal gå av med pensjon om 2 år, mener Susanne Adserballe, renholdsleder i Farsund kommune.
– Mestring og motivasjon er forutsetninger for å skape en vinnerkultur, sier hun videre.

– Implementering av digitale verktøy er en utfordring for de fleste kommuner. Nøkkelordet er informasjon og motivasjon, istemmer Bjørg Flaaten, som mener at en felles forståelse for at ting må oppfattes begripelig, håndterbart og meningsfylt, er en forutsetning for å kunne lykkes med endringsprosesser.

God dokumentasjon er også nødvendig for å kunne oppfylle internkontrollen og kunne forsvare seg mot privatisering av renhold.

Webinar 9. September: Bærekraft i eiendomsforvaltningen Del 1. Hvordan komme i gang?