Skjermbilde fra den nye løsningen.

NKF veg og park

Digital vegnorm for kommunene kommer snart – vil du være med å teste?

Vi er endelig i gang med en løsning for kommuner til å ta frem sine kommunale vegplaner med utgangspunkt i en kommunal vegnorm. Vektøyet vil ta utgangspunkt i en minimumsanbefaling fra Statens vegvesen sine håndbøker – N100 og N200, vise til nasjonale digitale registre som NVDB og deretter med hjelp av eksisterende planer ta frem et første utkast til en minimumsversjon.

19. april 2024
Figur som viser hvilke volumer som kommer av masser fra store prosjekter i Oslo-regionen. Slike volumer krever god planlegging for å håndtere. Foto: Norconsult

NKF veg og park

Hvordan kan vi gjøre om overskuddsmasser fra avfall om til en ressurs?

I en verden hvor bærekraft stadig vinner større betydning, står bygge- og anleggsbransjen overfor utfordringer med effektiv ressursutnyttelse. Under Kommunevegdagene i Bergen vil Ingvild Helland fra Bærum Ressursbank snakke om viktigheten av fellesløsninger for massehåndtering. Med innsikt fra Bærum Ressursbank, kaster vi lys på hvordan en mer sirkulær økonomi kan oppnås i byggebransjen. 

17. april 2024
Vegkart illustrasjon

Statens vegvesen

Introduksjon til bruk av Vegkart

Trenger du, eller noen andre på ditt arbeidssted introduksjon til bruk av vegkart.no? Statens vegvesen arrangerer webinar 18.april kl. 10-11. Webinaret skal gi deltakerne grunnleggende kjennskap til bruk av Vegkart.no og data som finnes i Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

11. april 2024
Grøft langs vei i Malmø. Foto: Marie Langsholt Holmqvist, Oslo kommune. Illustrasjonsbildet er hentet fra veilederen

NKF veg og park

Designveileder for flomveier under Kommunevegdagene i Bergen

I takt med klimaendringene står norske kommuner overfor økende utfordringer knyttet til håndtering av ekstreme nedbørshendelser. For å ruste opp byer og tettsteder mot disse utfordringene, har Oslo kommune, i samarbeid med flere andre kommuner og nasjonale etater, utviklet en designveileder for utforming og dimensjonering av trygge flomveier i vei og gate.

04. april 2024
Vi gleder oss til Grønt Nettverk starter opp i Bergen, 5. juni. Foto: Shutterstock

NKF og BPI

Grønt Nettverk i Bergen: Fremtiden tar rot i samarbeid

Norsk Kommunalteknisk Forening og Bad, Park og Idrett (BPI) har inngått et samarbeid og arrangerer en felles grønn nettverkssamling 5. juni der hele kommune-Norge er velkommen til å delta.  

04. april 2024
Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov. Foto: Henriette E. Busterud Statens vegvesen

Statens vegvesen

Antall daglige reiser har økt

Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023 viser at antall daglige reiser har økt sammenlignet med 2022, men er ikke helt på samme nivå som før pandemien.

21. mars 2024
Foto: Chris Capsersen

Bygg.no

Innlegg: Vi står uten en digital grunnmur i arbeidet med ombruk og klimagassregnskap

SSB kom denne uken med tall som viser at det var en økning i byggavfall i 2022, hvor nesten 43% stammer fra riving av bygg. Nå skal det rapporteres, og det skal ombrukes og gjenbrukes. Kommuner skal rapportere og direktorater stiller krav til dokumentasjon med henvisning til lov og forskrift. Men spørsmålet ingen stiller er “hvordan”.

24. februar 2024
Jan Roger Humlebekk er til daglig ansatt i avdelingen for veg og park i Øvre Eiker kommune. Han kommer med NVDB i sekken, når han er en av mange spennende innledere på DIKT-konferansen 8. mars. Foto: Eikernytt

NKF digital / NKF veg og park

– Har du så god råd, at du har råd til å la være?

Skal man bygge veg er det beskrevet ned i minste detalj. Skal man kjøpe IT, må man finne programmet som passer best de behovene kommunen har. Men hva skal man spørre om? Hva skal man se etter?  

15. februar 2024
Vinterveg 24 pexels

Statens vegvesen

Tester grønn vinterdrift på Dovrefjell

Elektrisk brøyting er fullt mulig – også på tøffe fjelloverganger. Det viser erfaringen fra de første testene av elektrisk brøyting.

07. februar 2024
Veg naerbilde illustrasjon

SSB

Byggekostnad for veganlegg

Byggekostnadene for veganlegg steg i 2023 med 2,8 prosent sammenlignet med 2022. Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger økte med 3,8 prosent i samme periode.

22. januar 2024