Park og Anleggsmaeesen illustrasjonsbilde

NKF byggesak

Byggesak på Kommunalteknikkmessen

Etter tre gode år med Fagkonferansen for plan og byggesak i Drammen og Lillestrøm flytter vi dette året konferansen til storstuen NOVA spektrum, der Park- og anleggsmessen og Kommunalteknikkmessen arrangeres 27.-28. november.

27. juni 2024
Landsmøte i 2024. Styreleder Kjetil Wold Henriksen er klar for landsmøte i 2024. Her som nyvalgt styreleder under landsmøtet i 2022. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Landsmøte 2024: Forslag til nye vedtekter

"Samfunnet, kommune-Norge og NKF er i endring. 2024 er et landsmøteår og det ligger an til en del endringer i vedtektene til NKF. Her har jeg samlet de viktigste endringene som jeg håper Landsmøte 2024 vedtar," skriver styreleder i NKF, Kjetil Wold Henriksen i forkant av landsmøtene høsten 2024.

27. juni 2024
Espen Kvark Kvernbergh jobber med å trene folk på den gode dialogen. Foto: Fredrik Svartdahl

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Du er en dårlig lytter!

Å påstå at folk flest er dårlige til å lytte kan virke provoserende, men det bærer en kjerne av sannhet. Vi er noen ganger fanget i vår egen indre dialog, mer opptatt av egne tanker og følelser enn det samtalepartneren vår faktisk sier. Det kan føre til misforståelse, fordi vi rett og slett ikke får med oss og forstår det som blir kommunisert, eller at vi blir stående og undre, som en slags indre refleksjon. Hva i din hverdag som noen ganger gjør det krevende å være dønn til stede i dialogen med andre? 

14. juni 2024
Illustrasjon PBL 4

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringssvar til forslag om ny forskrift

NKF har nylig levert høringsinnspill til Kommunal- og distriktsdepartementet angående forslaget til ny forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Vårt innspill støtter hovedtrekkene i den nye forskriften, men vi har også pekt på viktige områder som vi mener krever ytterligere oppmerksomhet og detaljering.

25. april 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på alminnelig høring. Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser i utbyggingsområder om bruk av borettslag som organisasjonsform, om at en andel av boligene skal være utleieboliger, herunder utleieboliger spesifisert som kommunalt disponerte eller eide boliger, eller boligkjøpsmodeller, samt et nytt arealformål for studentboliger.

19. april 2024
KDD logo

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunenes rettslige handlingsrom for å fastsette klima- og miljøkrav etter PBL

Holth & Winge og Civitas har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt det rettslige handlingsrommet til å ivareta klima i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Kartleggingen viser at kommunenes handlingsrom i enkelte sammenhenger framstår som uklart.

11. april 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

§ 19-2 – Tolkningsuttalelse om relevante fordeler ved dispensasjon, særlig for allerede utført tiltak

Tolkningsuttalelse om hva som er relevante fordeler i interesseavveiningen etter pbl. § 19-2 andre ledd andre punktum. Fordeler ved å slippe å rette et ulovlig forhold er ikke en relevant fordel.

21. mars 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

§ 29-4 – Angående byggegrenser og måleregler

Departementet presiserer at målereglene i byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-3 og veilederen Grad av utnytting (H-2300) § 6-3 ikke gjelder for byggegrenser.

29. februar 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

§ 4-1 Departementet svarer: Om registrering av tiltak som er unntatt søknadsplikt

Opplysninger om tiltak som meldes til kommunen etter SAK10 § 4-1 fjerde ledd, skal som hovedregel registreres i matrikkelen og det offentlige kartgrunnlaget i samsvar med meldingen. Dette gjelder også når kommunen er usikre på om tiltaket ikke oppfyller kriteriene for unntak fra søknadsplikt, eventuelt om det kreves dispensasjon.

15. februar 2024
Vindmolle illustrasjon

Kommunal- og distriktsdepartementet

Vindkraft - planlegging av vindkraft etter plan- og bygningsloven

Temasidene omhandler nye regler for planlegging av konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land. 1. juli 2023 trådte endringer i plan- og bygningsloven og energiloven i kraft. Det kan ikke gis konsesjon for vindkraft på land før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven.

15. februar 2024