NKF_med undertekst

Ny arkivlov: en mulighet til å jobbe smartere

En ny arkivlov med tilhørende forskrift ble sendt ut på høring i oktober med høringsfrist 14. januar. Dagens lov er fra 1992 og har vist seg å være et hinder for digitaliseringen vi alle står midt i. Dette ble oppdaget, og en gjør som en skal: setter ned en utredning og lager en NOU som bekreftet observasjonene og konkluderte med at det er behov for en ny lov.  

 

26. november 2021
KMD2Cbm_k

Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast. Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningsloven kan medverke til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kapittelet om kommuneloven er oppdatert. Det same er modellen over planleggingsprosessen.

Les dokumentet her eller last det ned som pdf

24. november 2021
KMD logo

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2021

Landskonferansen i plan- og bygningsrett ble arrangert i Trondheim 10.– 12. november 2021. Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelig på denne siden.

18. november 2021
nkf_liten

Oppdatert temapakke - Dispensasjon

NKF byggesak har i høst revidert temapakken om dispensajsoner. 

11. november 2021
KMD logo

Tolkningsuttalelse fra KMD

§ 29-4 Departementet svarer på spørsmål om kommunen har kompetanse til å godkjenne plassering av levegg som ikke er frittliggende - plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b og SAK 10 § 4-1

Vi viser til e-post av 11. juni 2021, der du ber departementet svare på om det er et absolutt krav at en levegg må være frittliggende for at kommunen skal kunne godkjenne tiltakets plassering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav b, eller om det i likhet med unntakene fra søknadsplikt i pbl. § 20-5, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 kan oppstilles et unntak fra kravet om at tiltaket må være frittliggende i saker som gjelder levegger.

08. november 2021
NKF logo

Tromsøkonferansen 2022

Foreslå kandidater til NKFs pris for Norges smarteste plan- og byggesaksavdeling!

NKFs pris for Norges smarteste plan- og byggesaksavdeling er en ny hederspris og skal gå til en kommune som kan vise til gode rutiner og samhandling i plan- og byggesaksprosessen. Prisen deles ut for første gang under Tromsøkonferansen, som går av stabelen 14. -15. februar 2022.

KMD2Cbm_k

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring av nye dokumentasjonsregler ved omsetning av brukte byggevarer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt på høring forslag om nye krav til dokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer.

21. oktober 2021
Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Christopher Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF gratulerer den nye regjeringen

– Vi ser frem til et enda sterkere kommunalt perspektiv med nytt mannskap ved roret, sier administrerende direktør i Norsk kommunalteknisk forening, Kirsti Kierulf.

15. oktober 2021
Nettmøte illustrasjon

NKF byggesak

Åpent høringsmøte om forslag til endringer i SAK om tidsavgrensede krav til tilsyn

NKF- byggesak innviterer til åpent høringsmøte om forslaget til endringer om prioriterte tilsynsområder i SAK 10 § 15-3. 

08. oktober 2021
DiBK logo

DiBK

Omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning

Direktoratet for byggkvalitet vil ha større oppmerksomhet rundt viktigheten av riktig produktmerking og samtidig avdekke eventuelle feilmerkinger.

01. oktober 2021