KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Tolkingsuttalelse: Kommuneplanbestemmelse som viser til daterte normer/veiledere

Nordre Follo kommune har en bestemmelse i kommuneplanens arealdel som lyder slik: «Tekniske løsninger skal utføres i henhold til Veinorm for Nordre Follo kommune, vedtatt 08.06.2020, Overvannsveileder for Nordre Follo kommune, vedtatt 29.09.2021, og VA-norm for Nordre Follo kommune, vedtatt 31.03.2022.» Spørsmålet knytter seg til om det er mulig å legge til grunn oppdaterte/reviderte normer/veiledere dersom kommuneplanen viser til daterte utgaver av disse.

20. juni 2024
Espen Kvark Kvernbergh jobber med å trene folk på den gode dialogen. Foto: Fredrik Svartdahl

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Du er en dårlig lytter!

Å påstå at folk flest er dårlige til å lytte kan virke provoserende, men det bærer en kjerne av sannhet. Vi er noen ganger fanget i vår egen indre dialog, mer opptatt av egne tanker og følelser enn det samtalepartneren vår faktisk sier. Det kan føre til misforståelse, fordi vi rett og slett ikke får med oss og forstår det som blir kommunisert, eller at vi blir stående og undre, som en slags indre refleksjon. Hva i din hverdag som noen ganger gjør det krevende å være dønn til stede i dialogen med andre? 

14. juni 2024
Illustrasjon PBL 4

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringssvar til forslag om ny forskrift

NKF har nylig levert høringsinnspill til Kommunal- og distriktsdepartementet angående forslaget til ny forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Vårt innspill støtter hovedtrekkene i den nye forskriften, men vi har også pekt på viktige områder som vi mener krever ytterligere oppmerksomhet og detaljering.

25. april 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på alminnelig høring. Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser i utbyggingsområder om bruk av borettslag som organisasjonsform, om at en andel av boligene skal være utleieboliger, herunder utleieboliger spesifisert som kommunalt disponerte eller eide boliger, eller boligkjøpsmodeller, samt et nytt arealformål for studentboliger.

19. april 2024
KDD logo

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunenes rettslige handlingsrom for å fastsette klima- og miljøkrav etter PBL

Holth & Winge og Civitas har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt det rettslige handlingsrommet til å ivareta klima i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Kartleggingen viser at kommunenes handlingsrom i enkelte sammenhenger framstår som uklart.

11. april 2024
Bufdir undersokelse illustrasjon

Bufdir

Har kartlagt kommunenes arbeid med UU

Våren 2023 startet Bufdir arbeidet med å kartlegge hvordan kommuner jobber med universell utforming. Nå er Rambøll-rappporten klar og presenteres i et spennende webinar 30. april.

11. april 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Resultater fra naturtypekartlegging 2023 er publisert

Nå er resultatene klare til å brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning.

15. mars 2024
Energi og klima

Energi og klima

Det bør koste å bygge ned natur

Flere har foreslått en naturavgift for å bremse nedbygging av natur. Men hvordan kan en slik avgift fungere? Denne uken har Energi og Klima pratet med SSB-forsker Kristine Grimsrud.

15. mars 2024
Universell utforming NKF 24 skjermbilde

Kommunal- og distriktsdepartementet

Gratis E-læringskurs i universell utforming i planlegging

Kurset består av sju moduler og er beregnet på planleggere, politikere, driftsansvarlige og andre i kommunen. Det er Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Telemark Kompetanse som har utviklet kurset på bestilling fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Bufdir.

08. februar 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Webinarserie: Klima og natur i planlegging

Gjennom hele 2024 vil Miljødirektoratet arrangere webinarer om klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold i planarbeidet.

02. februar 2024