Vegjus

NKF veg og park

Ny infoside om frisikt på høring

Seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren Meli Lundby ledet under VEGJUS.no-konferansen i januar debatten om frisikt. Nå har Statens vegvesen laget en egen temaside om emnet og sendt den til NKF for tilbakemeldinger.

23. mai 2024
Vegtrafikkloven §7

NKF veg og park

Varslings- og sikringsplaner – Hva må vi endre i saksbehandlingen?

Statens Vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet tatt initiativet til en høring angående et forslag til lovendring. Dette forslaget er sentrert rundt saksbehandling av varslings- og sikringsplaner knyttet til arbeidsvarsling på vei. Saken kommer etter tidligere diskusjoner og tilbakemeldinger fra ulike høringsinstanser, inkludert Norsk Kommunalteknisk Forening, om hvordan slike saker best bør behandles juridisk og administrativt.

23. mai 2024
Strategi, kompetanse, samarbeid og tid er ofte det som står i veien for å komme i gang med gode digitaliseringsprosesser. Dag-Ove Nilsen gleder seg til Kommunevegdagene 2024. Foto: Canva.com / Tromsø kommune

NKF veg og park

Har du startet med digitaliseringen av samferdsel?

Det nærmer seg Kommunevegdagene i Bergen, og på programmet står blant annet digitalisering av samferdsel i norske kommuner. I den forbindelse har vi tatt en prat med foredragsholder Dag-Ove Nilsen fra Tromsø kommune om digitalisering av kommunaltekniske tjenester.

23. mai 2024
Samfunnssikkerhetens hus har siden oppstarten håndtert over 850 hndelser. Foto: Shutterstock

NKF veg og park

Bergen kommune har samlet samfunnssikkerhet under ett tak

Terroren 22. juli 2011 rettet søkelyset på utfordringene og manglene som fantes i norsk beredskap og krisehåndtering. Et av hovedfunnene fra rapporten til 22. juli-kommisjonen var at aktørene og etatene ikke fant hverandre, og at samordningsmekanismene ikke fungerte.  

06. mai 2024
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Bedre massehåndtering for et mer bærekraftig Norge

NKF har nylig levert innspill til Næringskomiteens høring om mer landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi. NKF understreker behovet for bedre håndtering av masser for å redusere klimagassutslipp og forurensning.

03. mai 2024
Broer illustrasjon

NKF veg og park

Norske gang- og sykkelbroer: En oversett fare i norsk infrastruktur

Hvor mange farlige broer finnes her til lands? Ingen vet nøyaktig. Sommeren 2023 fikk denne problemstillingen tragiske konsekvenser da en lastebilsjåfør omkom etter at en bro i Olsvik raste sammen da han kjørte inn i den. 

03. mai 2024
Foto: Bergen kommune

NKF veg og park

Forurensingsloven: Finnes det alternativer til gummi?

Som mange norske kommuner erfarer, byr bruk av gummigranulat på betydelige miljøutfordringer, og blant annet spredning av mikroplast. Med innføringen av strengere miljøkrav, som detaljert i det nye kapittel 23A i forurensningsforskriften, står mange kommuner overfor behovet for å implementere effektive løsninger for å redusere miljøpåvirkningen fra disse fotballbanene.  

17. april 2024
Hilde Marie Horpestad er prosjektleder i Hå kommune og en av NKFs representanter i Faglig samarbeidsforum for bru. Foto: Canva.com/Privat

NKF veg og park

Hilde Marie er NKF-representant i faglig samarbeidsforum for bru

I forbindelse med ny vegdataforskrift har Konstruksjonsavdelingen i Vegdirektoratet fått i oppgave å sette sammen ett faglig samarbeidsforum for bru. Hilde Marie Horpestad er prosjektleder for utbygging i Hå kommune på Jæren, og er en av NKFs representanter i forumet.

26. april 2024
Skjermbilde fra den nye løsningen.

NKF veg og park

Digital vegnorm for kommunene kommer snart – vil du være med å teste?

Vi er endelig i gang med en løsning for kommuner til å ta frem sine kommunale vegplaner med utgangspunkt i en kommunal vegnorm. Vektøyet vil ta utgangspunkt i en minimumsanbefaling fra Statens vegvesen sine håndbøker – N100 og N200, vise til nasjonale digitale registre som NVDB og deretter med hjelp av eksisterende planer ta frem et første utkast til en minimumsversjon.

19. april 2024
Foto: Arendal kommune/ Mona Hauglid.

NKF veg og park

Hvordan Arendal kommune håndterte ekstremt snøfall vinteren 2024

Vinteren 2024 vil bli husket i Arendal for det rekordstore snøfallet som dekket kommunen under nyttårshelgen. Arendal, som rutinemessig forbereder seg på vinterlige forhold, fant seg plutselig i en situasjon som krevde ekstraordinære tiltak. 

17. april 2024