Vegjus

VEGJUS.NO

Vinterdrift med juridiske øyne

Prosjektgruppen i vegjus.no har satt sammen en rekke juridiske temaer innen vinterdrift av kommunal veg og inviterer nå til webinar

25. februar 2021
N200

NKF veg og trafikk

Åpent innspillsmøte - Høring: Kap.6 Materialer og utførelse i N200 Vegbygging

Bli med og si din mening om endringene i N200 Vegbygging, NKF veg og trafikk inviterer til åpent innspillsmøte før vi leverer høringssvar

23. februar 2021
Vannkran

Infrastruktur

Mulighetsstudie 2021 for vann- og avløpssektoren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker i felleskap å få utarbeidet en mulighetsstudie som synliggjør effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren og samfunnsøkonomiske effekter.

23. februar 2021
NVF logo

Nordisk vegforum

NVF-stipend 2021

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet. Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling. Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

09. februar 2021
graving i veg - bygate

NKF veg og trafikk

Graver du i offentlig veg?

NKF har gleden av å ønske deg velkommen til grave-webinar. Vi oppfordrer vegeier, og dem som graver i veg - VA og andre aktører til å sikre seg en plass nå

26. januar 2021
Samferdselsdep

Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 2021

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

26. januar 2021
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Klimagassutslipp i kommunene går ned

Reduserte utslipp fra veitrafikk er hovedårsaken til at 68 prosent av kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2019 enn i 2018, viser nye tall.

26. januar 2021
Veg naerbilde illustrasjon

NKF veg og trafikk

Omklassifiseringsarbeidet ruller videre

Rapporten NKF har utarbeidet om omklassifisering er sendt blant annet til Samferdselsdepartementet. Departementet erkjenner at vegloven er gammel og kan være moden for en gjennomgang, men presiserer til NKF at intensjonen med loven ikke er at norske kommuner skal få mer vei og mindre midler. 

19. januar 2021
Ledninger

Infrastruktur

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv.

Reglene i plan- og bygningsloven § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. er ment å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Bestemmelsen trer i kraft fra 1. juli 2021.

07. januar 2021
– Selvråderetten er blitt styrket i den nye kommuneloven og en ensidig rett til omklassifisering mellom forvaltningsnivåene er gått ut på dato, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF. Foto: Sindre Haarr.

NKF veg og trafikk

– Kommunene har fått titalls millioner i økte årlige vedlikeholdskostnader på vei

NKF har nå lagt frem en rapport som analyserer konsekvenser for drift og vedlikehold av veg i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 og 2020. – Rapporten avdekker at kommunene de siste 10 årene har overtatt ansvaret for ca. 324 km veg og ca. 82 km gang- og sykkelveg fra fylkene, men uten å få tilført ekstra vedlikeholdsmidler. Dette har påført kommunene anslagsvis 60 millioner kroner mer i årlige driftskostnader, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF. 

05. januar 2021