Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som mål å bidra til en mer effektiv og bedre planprosess. Som et ledd i dette har Asplan Viak laget en utredning om hvordan reguleringsbestemmelser kan bearbeides med tanke på digitalisering.

KMD logo

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Grønt skifte? Da må avfallshåndteringen bli smartere

Norge har vedtatt ambisiøse klimamål. – Med tanke på oppmerksomheten som rettes mot klimatiltak, savner NKF større engasjement knyttet til avfallshåndtering. Det finnes gode løsninger, men gjenstår fortsatt en del på innovasjon, smartere samhandling og planlegging av infrastruktur for komplette renovasjonsløsninger, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF.

Rune Aale-Hansen, adm. dir., Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Sindre Haarr

Fagkonferansen 2021 / 8.-10. september

Arkitekturopprøret og norske byggeregler

Arkitekturopprøret har i 2021 blitt en folkebevegelse som skaper samfunnsdebatt. Denne uken kan du lese Eskild Narum Bakkens betraktninger. Bakken er sivilarkitekt, med universitetsutdannelse i filosofisk estetikk, kunsthistorie, arkeologi, psykologi og medisin. Han har skrevet en avhandling om estetikk i norske byggeregler og kommer til Fagkonferansen for plan- og byggesak i september for å fortelle oss om hvilken betydning arkitekturopprøret kan ha ha innvirkting på norske byggeregler.

Eskild Narum Bakken arkitekturopprøret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Veileder i universell utforming

Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Et samfunn der alle kan delta er også et grunnleggende prinsipp i bærekraftsmålene. Samfunns- og arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Med denne publikasjonen ønsker departementet å rette oppmerksomheten mot og øke bevisstheten om hvordan planlegging kan bidra til et universelt utformet samfunn. 

KMD logo