KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på alminnelig høring. Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser i utbyggingsområder om bruk av borettslag som organisasjonsform, om at en andel av boligene skal være utleieboliger, herunder utleieboliger spesifisert som kommunalt disponerte eller eide boliger, eller boligkjøpsmodeller, samt et nytt arealformål for studentboliger.

19. april 2024
På Boliger for fremtiden skal Sandnes og Drammen kommune dele sine erfaringer med hvordan en får realisert spesialtilpassede ROP-boliger. Illustrasjonsbilde: Sandnes kommune

NKF bygg og eiendom

Nøkkel til vellykket småhusprosjekt 

De fleste kommuner sliter med å skaffe tilstrekkelig antall boliger, spesielt til de som har utfordringer med rus og psykiatri.  En av løsningene kan være å bygge småhus eller modulboliger.   

17. april 2024
Jonas Meling (til venstre) leder boligbygg-seksjonen i kommunen, som kjøper opp kommunale boliger. Kjetil Kaltveit setter boliger i stand til nye leietakere, her ved en bolig på Madla, en av bydelene med relativt få kommunale boliger.

Bygg og eiendom

Rundt 100 nye kommunale boliger siste år

Stavanger kommune har satt opp dampen for å dempe bolignøden. Med nær 100 nye boliger i fjor, er kommunen godt i gang med å dekke noe av behovet. Men å spre boligene i kommunen er en real utfordring.

11. april 2024
Oslo

NKF bygg og eiendom

Flere kommuner ga utelukkende avslag på søknader om kommunal bolig i fjor

50 kommuner ga over 50% avslag på søknader om kommunal bolig i fjor. Fire kommuner måtte gi avslag på alle søknadene om bolig. Tall fra 2023 viser at nesten 9 av 10 kommuner sier at de trenger flere kommunale boliger. Og med det blir den dystre sannheten at det å ha vanskelig økonomi ikke lenger er nok for å få kommunal bolig.

04. april 2024
Boligmeldingen 2024 illustrasjonsbilde

NKF bygg og eiendom

Boligmeldingen skal gi tryggere boligforhold for alle

I mars ble den nye boligmeldingen lansert av Kommunal- og distriktsminister Erling Sande hos Husbanken i Drammen. Med fokus på å styrke Husbanken og hjelpe de vanskeligstilte i boligmarkedet, signaliserer meldingen en fornyet innsats for å sikre at flere får en god og trygg plass å bo.

21. mars 2024
Kathrine Emilie Standal er daglig leder i Boligstiftelsen i Trondheim. Hun er også styremedlem i NKF bygg og eiendom. Foto: Boligstiftelsen i Trondheim

NKF bygg og eiendom

Står siloene i veien for «omrigg»?

Kathrine Emilie Standal jobber med fremtidens boligstrategier og deltar i arbeidet som skal forme politikken som vil definere byer og tettsteder. Fra kontoret i Trondheim deler hun tanker og løsninger på noen av de store utfordringene i boligsektoren.

13. mars 2024
Nettmøte illustrasjon

Digitalt / 13. mars

Åpent høringsmøte: Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

KDD har sendt rapporten «Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold» på høring. Rapporten er første delleveranse fra Husleielovutvalget. Kjernen i første delleveranse er å vurdere om og eventuelt hvordan det bør gjøres endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern for å styrke leiernes rettigheter og sikre grunnleggende botrygghet. 

06. mars 2024
Illustrasjonsbilde laget med hjelp av generativ KI.

NKF digital

Vi må samhandle – det er den digitale nøkkelen!

Odd Magne Anderdal, leder for eiendom i Hemsedal kommune, legger stor vekt på kvalitetssikring og økt teknisk kunnskap i norske kommuner. For å nå disse målene har vi, ifølge Anderdal, en vei igjen å gå. DIKT-konferansen kan derimot være et virkemiddel på veien.  

26. februar 2024
Foto: Chris Capsersen

Bygg.no

Innlegg: Vi står uten en digital grunnmur i arbeidet med ombruk og klimagassregnskap

SSB kom denne uken med tall som viser at det var en økning i byggavfall i 2022, hvor nesten 43% stammer fra riving av bygg. Nå skal det rapporteres, og det skal ombrukes og gjenbrukes. Kommuner skal rapportere og direktorater stiller krav til dokumentasjon med henvisning til lov og forskrift. Men spørsmålet ingen stiller er “hvordan”.

24. februar 2024
Standard norge logo 2

NKF bygg og eiendom

Åpent høringsmøte: NS 8422

Standardserien NS 8422 Langvarige leie- og driftsavtaler for bygg er nå på høring, sammen med en byggblankett og veiledning. Standard Norge ønsker høringsinnspill, og komiteen har nevnt NKF som en aktør det ønskes innspill fra. Høringsmøtet blir førtkommende onsdag 21. februar fra 11-12.

15. februar 2024