Ståle Undheim (NKF plan og miljø) t.h. Her sammen med Lars Jacob Hiim (KMD) og Elisabeth Kynbråten (NKF byggesak).

Ståle Undheim (NKF plan og miljø) t.h. Her sammen med Lars Jacob Hiim (KMD) og Elisabeth Kynbråten (NKF byggesak).

NKF plan og miljø/NKF byggesak

Bedre forståelse mellom administrasjon og politikere

Det er få fagområder lokaldemokratiet har så stor makt som i arealpolitikken. De siste politiske stortingsperiodene har vi sett at regjeringen har fått gjennomslag for at det lokale selvstyret skal tillegges enda større innflytelse innen utfordrende plan- og byggesaker.

Samtidig er det i kommunene all nasjonal poltikk bli satt ut i livet, blant annet mål om høy estetisk standard, gode boforhold, ekspansiv og bærekraftig næringsutvikling, klima og miljømål. Styreleder i NKF plan og miljø, Ståle Undheim mener derfor det kanskje mer enn noen gang er viktig at våre nyvalgte folkevalgte får en grundig innføring i hva arealplanlegging er og hvorfor arealplanlegging er viktig. Blant annet ved at folkevalgt opplæringen gir en innføringen i:

  • hva sier lovens formålsparagraf. 
  • hva er viktige tema som skal ivaretas i planleggingen 
  • hvilke myndighetsnivåer finnes og hva er deres ansvar,
  • planprosessene
  • rollene folkevalgte - administrasjonen

Undheim er tidligere plan- og bygningssjef i Sola kommune, og hadde med det rådmannens fullmakter i det faste utvalg for plan, miljø, landbruk og byggesaker i tre politiske perioder.

- I alle disse periodene benyttet jeg folkevalgtopplæringen til NKF i tiden etter det nye utvalget ble konstituert. Først gjennomgikk kommunestyret en generell opplæring på overordnet strategisk nivå. Deretter gjennomførte vi folkevalgt opplæring innen plan og byggesaker for medlemmene i utvalgene. Dette ble som regel gjennomført over to dager med seminar. Dermed ble NKFs folkevalgt opplæring et viktig grunnlag som politikere og administrasjon oversatte til en Sola-kontekst.

Legge til rette

Folkevalgt opplæringen la dermed til rette for kunnskapsoverføring fra administrasjon til politikerne, og dialog mellom poltikk og administrasjon.

- Vi gjorde det slik at alle saksbehandlerne fikk ett eller flere tema som de foreleste for de folkevalgte om. Dette har vært med på å skape en felles forståelse mellom administrasjonen og politikerne i kommunen. Grunnlaget for all denne kunnskaps overføringen var folkevalgtopplæringen til NKF, avslutter Undheim.