NKF digital

Bærekraft eller brenne inne med all kunnskapen?

Tar vi som forvaltere av fellesskapets verdier og fagtekniske tjenester vårt ansvar på alvor, ved å være gode kommunikatører? Eller brenner vi inne med all kunnskapen? Det er mye bærekraft i godt vedlikehold, og en nøkkel til suksess er kommunikasjon.


Tekst: Lene Hollseter, rådgiver, Norsk Kommunalteknisk Forening


Godt, verdibevarende vedlikehold av kommunens bygningsmasse er som vi vet en god forvaltning av bygningskapitalen, og dermed god ivaretakelse av felleskapets verdier. Vi kan med sikkerhet si at verdibevarende vedlikehold er bærekraftig og lønnsomt. Både miljø og lommebok nyter godt av mindre nybygg, mer ombruk, flerbruk og gjenbruk. Vi tar vare på det vi har.

Internkontroll = Helseattest + Sikkerhetskontroll

For å få til denne «livsforlengende» behandlingen av objektene er det forebygging og planlagt vedlikehold som gjelder. Dette gjør vi ved å ta sunne valg i hverdagen, og jobbe systematisk i fagsystemene. Dernest måler og kvalitetssikrer vi hvor godt vi lykkes med arbeidet, gjennom den årlige/periodiske «helseattesten» til bygget. Denne rapporten avdekker tilstand og skaderisiko, slik at vi er i stand til å gjøre justeringer i tiltak, rutiner og arbeidsprosesser, der det er behov. Dette for å forbedre byggets helse og immunforsvar/forsvarsevne om du vil. Altså sikre at vi lykkes med det verdibevarende, livsforlengende, arbeidet.

Vi er stolte av våre forvalteres viktige bidrag til økt bærekraft. Uten dem blir det vanskelig å nå bærekraftmålene vi er nødt til å nå, for å ivareta også kommende generasjoners fellesskaps verdier. Vi er nødt til å samarbeide. Vi er nødt til å dele kunnskapen. Vi har ikke noe valg.

Kommunikasjonsverktøy for bærekraft

Av erfaring ser vi stadig at god kommunikasjon og samhandling mellom eier/forvalter og bruker av byggene er helt avgjørende for god kvalitet og sikkerhet. Det gir et langt og godt byggliv. Motsatt ser vi at mangel på kommunikasjon er en stor risikofaktor, dessverre altfor ofte med alvorlige uønskede konsekvenser. Ikke minst gjelder dette informasjon om rett og feil bruk i et skadeforebyggende perspektiv.

Kommunenes egenutviklede internkontrollsystem er nettopp en slik kommunikasjonsplattform, skreddersydd for dette formålet. Ikbygg.no koordinerer og oppdaterer alle lov- og forskriftskrav fra de ulike tilsynsmyndighetene for bygg, svarer ut kravene til kommunens internkontroll, og krav til tverrfaglig samhandling. Verktøyet bygger på standarder og tilrettelegges nå for kobling mot alle de ulike fdv-systemene. Alle kommuner skal ha lik tilgang på de oppdaterte sjekklistene, gjennom kobling til sitt fagsystem, uavhengig av fagsystem som brukes i det daglige.

På samme måte som legen din og du har en kommunikasjon rundt hva som er helsebringende og opplevd helse er informasjon om tilstand og opplevd tilstand fra både forvalter og bruker av et bygg avgjørende for et godt, trygt og langt (bygg)liv.

Lene Kristin Hollseter, rådgiver i Norsk Kommunalteknisk Forening
Lene Kristin Hollseter, rådgiver i Norsk Kommunalteknisk Forening

Ikke brenn inne med all den gode kunnskapen!

Ikke brenn inne med all den gode kunnskapen, men del den med brukerne av byggene, og med eier/politikerne i kommunen. Vær en bærekraftig bærebjelke. 

Vi i NKF vil fortsette å hjelpe kommunene med bærekraftig utvikling, gjennom gode digitale verktøy, nettverk og kurstilbud, for deling av erfaring og beste praksis. Vil du vite mer om våre digitale verktøy? Eller prøve å delta i et av våre brannforebyggende nettverk? Ta kontakt med Lene Kristin Hollseter, rådgiver i NKF.