Ill.: Shutterstock.

Ill.: Shutterstock.

Oslobygg/Sintef m.fl.

Bedre løsninger for å kontrollere røykspredning ved små branner

Oslobygg deltar nå sammen med RISE Fire Research, SINTEF, Trondheim Eiendom, Bergen Kommune, GK Inneklima og Trox Auranor Norge i forskningsprosjektet BRAVENT. Målet med prosjektet er å undersøke om de eksisterende komfortventilasjonen er egnet til å kontrollere røykspredning og sikre frisk luft i rømningsveier gjennom brannforløpet.

Det skal undersøkes om komfortventilasjonssystemet kan brukes for å trekke røyk ut ved en brann (Trekk ut strategi), istedenfor at ventilasjonsanlegget stenges ned med brannspjeld. Denne strategien kan være spesielt egnet for de vanligste skolebrannene, som er små branner med moderat varmeutvikling.

Kontrollert røyspredning

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år. Selv om de fleste av disse brannene er små, kan de likevel produsere mye røyk. Tradisjonelt har både utslipps- og tilførselskanaler blitt lukket for å forhindre at røyken sprer seg til andre rom (Steng inne strategi). Denne løsningen kan imidlertid være dyr fordi den krever brannklassifiserte spjeld for å sikre at ventilasjonskanalene er ordentlig lukket. 

Prosjektet startet i 2021 med å kartlegge ventilasjonsanlegg på skoler i Oslo, Trondheim og Bergen, samt å samle inn informasjon om rapporterte brannhendelser på skoler. Det er gjennomført tester av ventilasjonsanleggene på utvalgte skoler for å dokumentere funksjonen deres ved brannalarm. 

Prosjektet vil bruke denne informasjonen til å etablere en ventilasjonsløsning som sikrer effektiv røykkontroll i tilfelle brann. Videre vil faren for akkumulering av sot bli vurdert gjennom branntesting av de viktigste ventilasjonskomponentene. Til slutt vil effektiviteten av å benytte komfortventilasjonen som røykavsug (Trekk ut strategi) for små branner bli verifisert gjennom storskala branneksperimenter og ved hjelp av datasimuleringer. 

En av gevinstene med prosjektet vil være å etablere regler og forutsetninger som må ligge til grunn for å benytte komfortventilasjon som røykavsug. Dette for å ivareta personsikkerhet i den tid som er nødvendig for evakuering. Prosjektet ønsker også å fastsette hvilke kontrollrutiner må inngå for å sikre at disse typer anlegg vil virke etter hensikten.

I starten av 2022 ble det etablert en referansegruppe med medlemmer fra industri og myndigheter for å sikre at forskningsarbeidet i BRAVENT fører til relevante løsninger og resultater.

Felles eksperimenter

BRAVENT har også inngått en samarbeidsavtale med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som er oppdragsgiver for prosjektet «Rømning ved en Litium-ion batteribrann». Prosjektene vil gjennomføre felles storskala eksperimenter, noe som gir BRAVENT mulighet å undersøke ventilasjonsstrategier også ved en Litium-ion batteribrann, et senario som viser seg å være av stor relevans i fremtiden.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og vil ferdigstilles i 2024.